BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2145/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN THEO CHỦ ĐỀ “XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG GẮN VỚI NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG CỦA NGƯỜI THỰC THI CÔNG VỤ” VỚI MỤC TIÊU “TÍNH MẠNG CON NGƯỜI LÀ TRÊN HẾT”

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản có liên quan hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BTTTT ngày 29/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao dự toán ngân sách năm 2016;

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách Quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020;

Căn cứ Công điện số 23/CĐ-UBATGTQG ngày 31/10/2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Quý IV năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-UBATGTQG ngày 04/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2016 với chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”,

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” với các nội dung như sau:

1. Nội dung, hình thức thực hiện

a. Nội dung

Thực hiện Chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” tại 63 tỉnh, thành phố.

b. Hình thức thực hiện

- Thiết kế, in ấn băng rôn, phướn treo trên các tuyến đường trong thành phố và huyện thị của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tuyên truyền nâng cao văn hóa giao thông với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

- Quy cách:

+ Băng rôn ngang: Kích thước 1m x 8m, in trên chất liệu bạt Hiflex độ phân giải 700DPI;

+ Phướn dọc: Kích thước 0,8m x 2m, in trên chất liệu bạt Hiflex độ phân giải 700DPI.

- Số lượng phát hành: 50 băng rôn và 250 phướn/tỉnh, thành phố.

(Riêng thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa do không được treo băng rôn chỉ treo phướn nên số lượng phướn là 400 phướn/tỉnh, thành phố).

c. Thời gian thực hiện

Triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước vào dịp cuối năm 2016.

2. Đơn vị tổ chức:

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Thông tin cơ sở.

3. Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông (Văn phòng Bộ).

4. Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp thông tin và truyền thông, kinh phí tuyên truyền các nhiệm vụ đột xuất và phản bác các luận điệu sai trái thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và thường xuyên năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ cho Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông.

(Chi tiết như Kế hoạch kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ, Vụ Thông tin cơ sở, Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông căn cứ các nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, yêu cầu và Kế hoạch phê duyệt; căn cứ nhiệm vụ được phân công tiến hành xây dựng dự toán kinh phí trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả kèm theo Kế hoạch đấu thầu (nếu có) để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thông tin cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Thứ trưởng Phạm Hồng Hải;
- UBATGTQG (để ph/h);
- Sở TTTT, Ban ATGT 63 tỉnh, thành phố (để ph/h);
- Lưu VT, VP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN THEO CHỦ ĐỀ “XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO THÔNG GẮN VỚI NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, SIẾT CHẶT KỶ CƯƠNG CỦA NGƯỜI THỰC THI CÔNG VỤ” VỚI MỤC TIÊU “TÍNH MẠNG CON NGƯỜI LÀ TRÊN HẾT”
(Kèm theo Quyết định số 2145/QĐ-BTTTT ngày 01/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách Quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020;

- Quyết định số 530/QĐ-UBATGTQG ngày 04/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015-2020;

- Kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2016 với chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”;

- Công điện số 23/CĐ-UBATGTQG ngày 31/10/2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong Quý IV năm 2016.

II. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; từng bước hình thành thói quen “Đã uống rượu, bia - không lái xe” trên phạm vi toàn quốc;

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước thông qua việc nâng cao trách nhiệm, năng lực và khả năng phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước; các đơn vị, doanh nghiệp vận tải từ Trung ương đến địa phương trong việc thực hiện pháp luật quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ;

- Nâng cao trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất - kinh doanh ngành rượu, bia trong việc đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội; huy động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ;

- Giảm các vụ tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN

1. Nội dung

Thực hiện Chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” tại 63 tỉnh, thành phố.

2. Hình thức thực hiện

- Thiết kế, in ấn băng rôn, phướn treo trên các tuyến đường trong thành phố và huyện thị của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm tuyên truyền nâng cao văn hóa giao thông với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

- Quy cách:

+ Băng rôn ngang: Kích thước 1m x 8m, in trên chất liệu bạt Hiflex độ phân giải 700DPI;

+ Phướn dọc: Kích thước 0,8m x 2m, in trên chất liệu bạt Hiflex độ phân giải 700DPI.

- Số lượng phát hành: 50 băng rôn và 250 phướn/tỉnh, thành phố.

(Riêng thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa do không được treo băng rôn chỉ treo phướn nên số lượng phướn là 400 phướn/tỉnh, thành phố).

3. Thời gian thực hiện

Triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước vào dịp cuối năm 2016.

IV. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Đơn vị chủ trì:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

2. Đơn vị tổ chức:

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Thông tin cơ sở.

3. Đơn vị thực hiện:

Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông (Văn phòng Bộ).

4. Đơn vị phối hợp:

- Sở Thông tin và Truyền thông 63 tỉnh, thành phố;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63 tỉnh, thành phố;

- Ban An toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thông tin cơ sở

Là cơ quan chủ trì thẩm định nội dung thông điệp tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”;

2. Văn phòng Bộ

- Trình ký Quyết định giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch thực hiện;

- Tham mưu, soạn thảo các văn bản, công văn liên quan đến việc tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức để triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức thực hiện.

3. Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông

- Trực tiếp chịu trách nhiệm về việc thực hiện Chương trình tuyên truyền;

- Thực hiện việc thiết kế, in ấn, vận chuyển, treo băng rôn, phướn... và thực hiện tất cả các hạng mục, nhiệm vụ của Chương trình tuyên truyền;

- Chịu trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện thanh quyết toán các kinh phí liên quan đến công tác tổ chức thực hiện theo dự toán được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các đơn vị để triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức thực hiện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban An toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố

Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn và các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông) thực hiện chương trình tuyên truyền tại địa phương đúng mục đích, yêu cầu Kế hoạch đề ra.

VI. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp thông tin và truyền thông, kinh phí tuyên truyền các nhiệm vụ đột xuất và phản bác các luận điệu sai trái thực hiện các nhiệm vụ đột xuất và thường xuyên năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ cho Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Các đơn vị được phân công quán triệt và triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, mục đích, tiến độ đề ra./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/12/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2145/QĐ-BTTTT năm 2016 về giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 2145/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 01/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/12/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2145/QĐ-BTTTT năm 2016 về giao nhiệm vụ và phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình tuyên truyền theo chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close