BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2166/QĐ-BNN-HTQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP NHẬN HỖ TRỢ CỦA FAO CHO DỰ ÁN “QUẢN LÝ TƯỚI HIỆU QUẢ VÀ THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT;

Căn cứ Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy chế quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ nội dung thư thỏa thuận viện trợ ngày 6/10/2009 giữa FAO Việt Nam và Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về nội dung viện trợ cho dự án “Quản lý tưới hiệu quả và Thích ứng biến đổi khí hậu”;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam  tiếp nhận và thực hiện dự án “Quản lý tưới hiệu quả và Thích ứng biến đổi khí hậu” do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực (FAO) của Liên Hiệp Quốc tài trợ. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của FAO là 30.700 USD (Ba mươi ngàn bảy trăm đô la Mỹ).

Điều 2. Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Chủ dự án theo các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, HTQT (NTĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 cho phép tiếp nhận hỗ trợ của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực cho dự án “Quản lý tưới hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2166/QĐ-BNN-HTQT Ngày ban hành 20/09/2011
Ngày có hiệu lực 20/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2166/QĐ-BNN-HTQT năm 2011 cho phép tiếp nhận hỗ trợ của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực cho dự án “Quản lý tưới hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close