BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2174/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013;

Căn cứ Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 45GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt;

Xét đề nghị của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt tại Công văn số 2793/BHBV/2011 ngày 01/9/2011 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

Cho phép Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt được tham gia triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 với các nội dung như sau:

1. Đối tượng, địa bàn được phép triển khai thí điểm:

a) Cây lúa: Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

b) Vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm): Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Dương, Hà Nội.

c) Thủy sản (cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng): Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.

2. Các sản phẩm bảo hiểm được phép triển khai thí điểm:

a) Bảo hiểm cây lúa;

b) Bảo hiểm vật nuôi;

c) Bảo hiểm thủy sản.

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan triển khai các sản phẩm bảo hiểm cụ thể được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện thí điểm, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt phải tuân thủ các quy định tại Thông tư số 121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt;
- Các tỉnh nêu tại Điều 1;
- Lưu: VT, QLBH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2174/QĐ-BTC năm 2011 phê chuẩn doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2174/QĐ-BTC Ngày ban hành 09/09/2011
Ngày có hiệu lực 09/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2174/QĐ-BTC năm 2011 phê chuẩn doanh nghiệp bảo hiểm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close