BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2180/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA CHẤM THI, PHÚC KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi;
Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2009 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2010/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Chánh Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng.

Điều 2. Thành lập 64 đoàn thanh tra; Uỷ quyền cho Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng điều động cán bộ, giáo viên tham gia đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1. Số lượng cán bộ, giáo viên đi thanh tra tỉnh khác là 11 người, thanh tra tại địa phương do Giám đốc sở GD&ĐT quyết định; địa điểm thanh tra theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo).

Thời gian thanh tra chấm thi: từ ngày 06/6/2011 đến ngày 18/6/2011.

Thời gian thanh tra phúc khảo: theo lịch của đơn vị phúc khảo bài thi.

Trưởng đoàn thanh tra chịu trách nhiệm phân công các thành viên làm nhiệm vụ thanh tra tại Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo.

Các đoàn thanh tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo thi Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng; Chánh Văn Phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
 - Các Thứ trưởng (để phối hợp);
 - Thanh tra Chính phủ (để báo cáo);
 - Lưu VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

 

DANH SÁCH

CÁC ĐOÀN THANH TRA CHẤM THI, PHÚC KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 2180./QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÍA NAM

STT

Địa điểm thanh tra

Đơn vị đến thanh tra

PHÍA BẮC

1

Bắc Giang

Sở GD&ĐT Lào Cai

Sở GD&ĐT Bắc Giang

2

Bắc Kạn

Sở GD&ĐT Cao Bằng

Sở GD&ĐT Bắc Kạn

3

Bắc Ninh

Sở GD&ĐT Hoà Bình

Sở GD&ĐT Bắc Ninh

4

Cao Bằng

Sở GD&ĐT Hải Dương

Sở GD&ĐT Cao Bằng

5

Điện Biên

Sở GD&ĐT Bắc Kạn

Sở GD&ĐT Điện Biên

6

Hà Giang

Sở GD&ĐT Hưng Yên

Sở GD&ĐT Hà Giang

7

Hà Nam

Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Sở GD&ĐT Hà Nam

8

Hà Nội

Sở GD&ĐT Bắc Giang

Sở GD&ĐT Hà Nội

9

Hà Tĩnh

Sở GD&ĐT Yên Bái

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

10

Hải Dương

Sở GD&ĐT Nghệ An

Sở GD&ĐT Hải Dương

11

Hải Phòng

Sở GD&ĐT Nam Định

Sở GD&ĐT Hải Phòng

12

Hoà Bình

Sở GD&ĐT Điện Biên

Sở GD&ĐT Hoà Bình

13

Hưng Yên

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Sở GD&ĐT Hưng Yên

14

Lai Châu

Sở GD&ĐT Phú Thọ

Sở GD&ĐT Lai Châu

15

Lạng Sơn

Sở GD&ĐT Lai Châu

Sở GD&ĐT Lạng Sơn

16

Lào Cai

Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Sở GD&ĐT Lào Cai

17

Nam Định

Sở GD&ĐT Thái Bình

Sở GD&ĐT Nam Định

18

Nghệ An

Sở GD&ĐT Quảng Bình

Sở GD&ĐT Nghệ An

19

Ninh Bình

Sở GD&ĐT Sơn La

Sở GD&ĐT Ninh Bình

20

Phú Thọ

Sở GD&ĐT Hà Nam

Sở GD&ĐT Phú Thọ

21

Quảng Bình

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

Sở GD&ĐT Quảng Bình

22

Quảng Ninh

Sở GD&ĐT Tuyên Quang

Sở GD&ĐT Quảng Ninh

23

Quảng Trị

Sở GD&ĐT Ninh Bình

Sở GD&ĐT Quảng Trị

24

Sơn La

Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Sở GD&ĐT Sơn La

25

Thái Bình

Sở GD&ĐT Lạng Sơn

Sở GD&ĐT Thái Bình

26

Thái Nguyên

Sở GD&ĐT Đồng Tháp

Sở GD&ĐT Thái Nguyên

27

Thanh Hoá

Sở GD&ĐT Quảng Ninh

Sở GD&ĐT Thanh Hoá

28

Thừa Thiên Huế

Sở GD&ĐT Bình Phước

Sở GD&ĐT TT Huế

29

Tuyên Quang

Sở GD&ĐT Thái Nguyên

Sở GD&ĐT Tuyên Quang

30

Yên Bái

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Sở GD&ĐT Yên Bái

31

Vĩnh Phúc

Sở GD&ĐT Hà Giang

Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

32

Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng

Sở GD&ĐT Hà Nội

Cục Nhà trường - Bộ Quốc Phòng

PHÍA NAM

 

33

An Giang

Sở GD&ĐT Tây Ninh

Sở GD&ĐT An Giang

34

Bà Rịa –Vũng Tàu

Sở GD&ĐT Ninh Thuận

Sở GD&ĐT Bà Rịa –Vũng Tàu

35

Bạc Liêu

Sở GD&ĐT Bình Dương

Sở GD&ĐT Bạc Liêu

36

Bến Tre

Sở GD&ĐT Bạc Liêu

Sở GD&ĐT Bến Tre

37

Bình Dương

Sở GD&ĐT Đăk Nông

Sở GD&ĐT Bình Dương

38

Bình Định

Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Sở GD&ĐT Bình Định

39

Bình Phước

Sở GD&ĐT Đăk Lăk

Sở GD&ĐT Bình Phước

40

Bình Thuận

Sở GD&ĐT Quảng Trị

Sở GD&ĐT Bình Thuận

41

Cà Mau

Sở GD&ĐT Trà Vinh

Sở GD&ĐT Cà Mau

42

Cần Thơ

Sở GD&ĐT Bến Tre

Sở GD&ĐT Cần Thơ

43

Đà Nẵng

Sở GD&ĐT Quảng Nam

Sở GD&ĐT Đà Nẵng

44

Đăk Lăk

Sở GD&ĐT Gia Lai

Sở GD&ĐT Đăk Lăk

45

Đăk Nông

Sở GD&ĐT Long An

Sở GD&ĐT Đăk Nông

46

Đồng Nai

Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Sở GD&ĐT Đồng Nai

47

Đồng Tháp

Sở GD&ĐT Tiền Giang

Sở GD&ĐT Đồng Tháp

48

Gia Lai

Sở GD&ĐT Bình Định

Sở GD&ĐT Gia Lai

49

Hậu Giang

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

Sở GD&ĐT Hậu Giang

50

TP Hồ Chí Minh

Sở GD&ĐT An Giang

Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh

51

Khánh Hoà

Sở GD&ĐT Hà Nội

Sở GD&ĐT Khánh Hoà

52

Kiên Giang

Sở GD&ĐT Hậu Giang

Sở GD&ĐT Kiên Giang

53

Kon Tum

Sở GD&ĐT Hải Phòng

Sở GD&ĐT Kon Tum

54

Lâm Đồng

Sở GD&ĐT Khánh Hòa

Sở GD&ĐT Lâm Đồng

55

Long An

Sở GD&ĐT Kiên Giang

Sở GD&ĐT Long An

56

Ninh Thuận

Sở GD&ĐT Vĩnh Long

Sở GD&ĐT Ninh Thuận

57

Phú Yên

Sở GD&ĐT Kon Tum

Sở GD&ĐT Phú Yên

58

Quảng Nam

Sở GD&ĐT Bình Thuận

Sở GD&ĐT Quảng Nam

59

Quảng Ngãi

Sở GD&ĐT Phú Yên

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

60

Sóc Trăng

Sở GD&ĐT Cà Mau

Sở GD&ĐT Sóc Trăng

61

Tây Ninh

Sở GD&ĐT Cần Thơ

Sở GD&ĐT Tây Ninh

62

Tiền Giang

Sở GD&ĐT Sóc Trăng

Sở GD&ĐT Tiền Giang

63

Trà Vinh

Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu

Sở GD&ĐT Trà Vinh

64

Vĩnh Long

Sở GD&ĐT Đồng Nai

Sở GD&ĐT Vĩnh Long

       

(Danh sách gồm có 64 đoàn)

Kinh phí: Đơn vị cử người chịu trách nhiệm thanh toán công tác phí, Hội đồng chấm thi, Hội đồng phúc khảo thanh toán phụ cấp thanh tra thi theo quy định hiện hành.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 25/05/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2180/QĐ-BGDĐT năm 2011 về thành lập đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 2180/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 25/05/2011
Ngày có hiệu lực 25/05/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2180/QĐ-BGDĐT năm 2011 về thành lập đoàn thanh tra chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close