BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 22/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYÊN CÔNG TY VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ VẬT TƯ THIẾT BỊ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29-6-1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần;
Xét đề nghị của Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I và Giám đốc công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng (doanh nghiệp nhà nước hạch toán phụ thuộc, bộ phận của Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi I - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Giá trị thực tế của Doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 31-12-1998 để cổ phần hoá là: 8.418.127.805 đồng (tám tỷ, bốn trăm mười tám triệu, một trăm hai bảy nghìn, tám trăm lẻ lăm đồng). Trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại Doanh nghiệp là: 3.145.309.437 đồng (ba tỷ, một trăm bốn lăm triệu, ba trăm lẻ chín nghìn, bốn trăm ba bảy đồng).

2. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần: 3.300.000.000 đồng (ba tỷ, ba trăm triệu đồng). Tổng số Vốn này chia thành 33.000 cổ phần, bán toàn bộ cho những người lao động trong Doanh nghiệp (tức cổ phần của người lao động trong Doanh nghiệp chiếm 100% trong cơ cấu vốn Điều lệ).

3. Ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp:

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động trong Doanh nghiệp: 20.968 cổ phần. Phần giá trị được ưu đãi là: 629.061.887 đồng (sáu trăm hai chín triệu, không trăm sáu mốt nghìn, tám trăm tám bảy đồng).

- Tổng số cổ phần ưu đãi cho người lao động nghèo trong Doanh nghiệp trả dần: 4.193 cổ phần, giá trị trả dần là: 293.552.000 đồng (hai trăm chín ba triệu, năm trăm năm hai nghìn đồng).

4. Tổ chức quản lý tiền bán cổ phần: Thực hiện theo mục V, phần thứ hai trong Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18-7-1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần và mục 6, Văn bản số 3138/TC-TCDN ngày 19-8-1998 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Chuyển Công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng thành công ty cổ phần với những đặc trưng sau:

1. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Material-Equipmet Supply and Construction Jointstock company

Viết tắt là: MESCO

2. Trụ sở giao dịch đặt tại: Nhà số 3b Thể giao, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Ngành nghề kinh doanh:

- Cung ứng vật tư, thiết bị, phụ tùng thuỷ lợi;

- Khai thác vật liệu xây dựng;

- Nhập khẩu các thiết bị (vật tư, xe máy) theo các dự án cho công trình thuỷ lợi;

- Vận tải vật tư, thiết bị, vận liệu và hàng hoá bằng đường bộ;

- Xây dựng các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ;

- Tư vấn về mua sắm vật tư, thiết bị.

Điều 3.

1. Công ty cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị và Luật Doanh nghiệp.

2. Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ Doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị. Từ thời điểm bàn giao, quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng hết hiệu lực thi hành.

3. Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1 tại Văn bản số 49 TCT1-VP/CV ngày 29-01-2000 kính gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Xây dựng Trụ sở Tổng công ty và cổ phần hoá Công ty VTTB và XD, và đề nghị của Công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng tại Văn bản số 41 CV/CPH ngày 10-02-2000 kính gửi Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Xin phê duyệt phương án cổ phần hoá cho Doanh nghiệp, Bộ giao Vụ Kế hoạch và quy hoạch cùng Tổng công ty và Công ty tiếp tục giải quyết các thủ tục pháp lý theo nội dung Văn bản số 2191/BNN-VP ngày 28-5-1998 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1 V/v Xây dựng trụ sở của Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1 theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng quản trị, Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1 và Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng thuỷ lợi 1 cùng Giám đốc công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 07/03/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 22/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng thành Công ty cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 22/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 07/03/2000
Ngày có hiệu lực 07/03/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 22/2000/QĐ-BNN-TCCB chuyển Công ty Vật tư, thiết bị và xây dựng thành Công ty cổ phần Xây dựng và vật tư thiết bị do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close