ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quy định số 07-QĐi/TU, ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Tỉnh ủy Đắk Nông Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và định hướng khung tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1297/TTr-SGTVT, ngày 21/6/2018 và giải trình, tiếp thu ý kiến Thành viên UBND tỉnh tại Báo cáo số 1881/BC-SGTVT, ngày 27/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2018.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giao thông vận tải (b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH tỉnh;
- Công báo tỉnh Đắk Nông; Cổng TTĐT tỉnh;
- Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT/VP-UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

QUY ĐỊNH

VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển các chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Mục tiêu và nguyên tắc chung

1. Mục tiêu của Quy định này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý ngành Giao thông vận tải về chính trị, đạo đức công vụ, năng lực, trình độ chuyên môn. Đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức vụ cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải phải đảm bảo các tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn nêu trong Quy định này là căn cứ để Giám đốc Sở Giao thông vận tải xem xét quy hoạch, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động công chức, viên chức lãnh đạo quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo quản lý theo từng chức danh nêu tại quy định này.

4. Đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng thẩm quyền, quy trình, thủ tục quy định.

Điều 3. Chức trách, nhiệm vụ

1. Cấp Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm lãnh đạo, điều hành hoạt động của phòng, đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác chuyên môn theo thẩm quyền được giao; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực chuyên môn được phân công.

2. Cấp Phó và tương đương thuộc Sở được phân công phụ trách một số công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng, ban, đơn vị chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, ban, Giám đốc Sở và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công phụ trách.

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM

Điều 4. Tiêu chuẩn chung

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấu tranh với những hành vi sai trái, lệch lạc, các biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, bảo vệ và chấp hành các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

b) Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, của cơ quan, đơn vị;

c) Gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, tận tụy với công việc, đoàn kết nội bộ, quy tụ công chức, viên chức, người lao động phát huy sức mạnh của tập thể, làm việc có hiệu quả;

d) Luôn có ý thức gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có lối sống giản dị, lành mạnh, trong sáng. Không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm;

đ) Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị;

e) Thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao kiến thức, năng lực công tác, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, quần chúng và nhân dân;

g) Có ý thức chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động; được quần chúng tín nhiệm.

2. Về trình độ, kiến thức và kinh nghiệm công tác

a) Có trình độ đại học trở lên về chuyên môn phù hợp với vị trí đề nghị bổ nhiệm; trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên; có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

b) Có kiến thức, hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương; nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực được phân công phụ trách; am hiểu, nắm vững nội dung nghị quyết, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật chung của Nhà nước; các quy chế, quy định của Trung ương và của địa phương về lĩnh vực được phân công phụ trách;

c) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác được phân công quản lý, phụ trách.

3. Về năng lực lãnh đạo, quản lý

a) Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, thẩm định, dự báo; kịp thời nắm bắt, phát hiện những vấn đề mới và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công, lĩnh vực chuyên môn phụ trách;

b) Có năng lực cụ thể hóa chủ trương của cấp trên thành kế hoạch, biện pháp thực hiện tại cơ quan, đơn vị;

c) Có khả năng tổ chức thực hiện việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực tiễn để rút kinh nghiệm chỉ đạo. Có khả năng chủ trì, kết luận các cuộc họp có nội dung liên quan đến lĩnh vực, vị trí công tác được phân công; tổ chức thực hiện đúng, có hiệu quả các chủ trương, quyết định của cấp trên, của tập thể lãnh đạo đơn vị;

d) Có khả năng tham mưu đề xuất với cấp trên về các giải pháp, biện pháp thực hiện nhiệm vụ công tác; khả năng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án trong phạm vi, lĩnh vực được phân công;

đ) Có khả năng truyền đạt, hướng dẫn, thuyết phục, tập hợp đoàn kết, quy tụ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; biết phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh tập thể để xây dựng phòng, đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến, trong sạch, vững mạnh;

e) Hiểu biết về nghiệp vụ và có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn được giao.

4. Về hiệu quả công tác

a) Hoàn thành tốt các chức trách nhiệm vụ được giao, lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác thực hiện tốt, toàn diện các chức năng, nhiệm vụ; chăm lo đời sống công chức, viên chức, người lao động tại phòng, đơn vị;

b) Lãnh đạo hoặc tham gia lãnh đạo, tham gia ý kiến với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc phụ trách xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

5. Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để tham gia công tác theo quy định.

Điều 5. Điều kiện chung

1. Việc bổ nhiệm cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải phải đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông và Quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

2. Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cấp phó nếu chưa phải là đảng viên thì phải là quần chúng ưu tú và có thể phát triển đảng.

3. Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ của hai năm trước liền kề của năm được đề nghị bổ nhiệm.

4. Nguồn nhân sự

a) Đối với nguồn nhân sự tại chỗ: Được quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm. Trường hợp có nhu cầu chính đáng, đối với cán bộ chưa kịp bổ sung vào quy hoạch, nhưng thật sự có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức, có uy tín cao, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì cũng có thể bổ nhiệm, tuy không có trong quy hoạch vào chức danh bổ nhiệm;

b) Đối với nguồn nhân lực từ nơi khác: Được quy hoạch vào chức danh tương đương với chức danh đề nghị xem xét, bổ nhiệm.

Điều 6. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cấp Trưởng của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng đề xuất, xây dựng và cụ thể hóa việc tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của phòng, đơn vị;

b) Có năng lực chủ trì nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các hoạt động chuyên môn của phòng, đơn vị, đề xuất triển khai các nhiệm vụ và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được tập thể lãnh đạo đơn vị phân công;

c) Có năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của phòng, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, quyết định của lãnh đạo đơn vị đối với lĩnh vực được giao đảm nhận, tham mưu; đề xuất với lãnh đạo đơn vị hướng giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn; xây dựng nội dung và chủ trì các buổi sinh hoạt của phòng, đơn vị;

d) Có phương pháp chỉ đạo, động viên, đoàn kết công chức, viên chức, người lao động của phòng, ban, đơn vị phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao phụ trách; riêng đối với chức danh Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải phải am hiểu và nắm chắc các quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định của lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra và có văn bản thống nhất của Thanh tra tỉnh;

b) Lý luận chính trị: Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong những trường hợp không đủ tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị theo quy định;

c) Quản lý nhà nước: Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Thâm niên công tác

Có ngạch công chức chuyên viên và tương đương trở lên. Có thâm niên công tác ít nhất 05 năm, trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không sớm hơn quá 18 tháng so với quy định chung.

b) Về tuổi bổ nhiệm

Cán bộ, công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

Điều 7. Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải

Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 4, Điều 5 của Quy định này và đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể sau:

1. Năng lực công tác

a) Có khả năng tham mưu giúp cấp Trưởng của các đơn vị giải quyết các công việc chung; tham gia với cấp Trưởng của các đơn vị việc cụ thể hóa, triển khai hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của phòng, ban, đơn vị thuộc công việc được phân công phụ trách;

b) Có năng lực nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, đề xuất và hướng dẫn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phân công phụ trách;

c) Có khả năng tham gia chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp, động viên, đoàn kết công chức, viên chức, người lao động của phòng, ban, đơn vị phát huy tính năng động, chủ động sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất các biện pháp công tác với tập thể lãnh đạo phòng, đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc.

2. Trình độ

a) Chuyên môn nghiệp vụ: Có trình độ từ đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao phụ trách; riêng đối với chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải phải am hiểu và nắm chắc các quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định của lĩnh vực quản lý nhà nước về giao thông vận tải, đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra;

b) Lý luận chính trị: Có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Không bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong những trường hợp không đủ tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị theo quy định;

c) Quản lý nhà nước: Là chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

3. Điều kiện bổ nhiệm

a) Thâm niên công tác

Có ngạch công chức chuyên viên và tương đương trở lên. Có thâm niên công tác ít nhất 03 năm, trường hợp có trình độ thạc sỹ trở lên có thể bổ nhiệm sớm hơn nhưng không sớm hơn quá 18 tháng so với quy định chung.

b) Về tuổi bổ nhiệm

Cán bộ công chức bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và không quá 50 tuổi đối với nữ.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Quy định chuyển tiếp

1. Đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải chưa đạt trình độ, tiêu chuẩn theo Quy định này, Sở Giao thông vận tải phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tất cả công chức, viên chức đang giữ chức vụ cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở giao thông vận tải đều đạt trình độ theo Quy định này.

2. Không bổ nhiệm lại đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải không hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy định này.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Quy định này là căn cứ để xem xét thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng công chức, viên chức tại Sở Giao thông vận tải.

2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, cần xem xét sửa đổi, bổ sung đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Giao thông vận tải) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương./.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 01/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu 22/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày có hiệu lực 01/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Đắk Nông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải do tỉnh Đắk Nông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close