ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2206/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NỘI TRÚ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2015/QĐ-TTG NGÀY 20/10/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ công văn số 7404/BTC-NSNN ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách nội trú năm 2016 theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị Sở Tài chính tại Tờ trình số 370/TTr-STC ngày 16/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nội trú năm 2016 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Bổ sung dự toán năm 2017 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Cao đẳng Bình Định, Trường Cao đẳng Y tế Bình Định và bổ sung mục tiêu năm 2017 cho ngân sách huyện Vân Canh, huyện An Lão với tổng số tiền 8.300.000.000 đồng (Tám tỷ, ba trăm triệu đồng) để thực hiện chính sách nội trú năm 2016 theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này)

Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung mục tiêu cho ngân sách địa phương tại Công văn số 7404/BTC-NSNN ngày 05/6/2017 của Bộ Tài chính.

2. Đối với số kinh phí còn thiếu so với báo cáo của các huyện có liên quan: UBND các huyện có liên quan chủ động sử dụng ngân sách huyện để bố trí chi trả cho các đối tượng kịp thời; đồng thời, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách nêu trên gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét, thẩm định, bổ sung kinh phí cho ngân sách địa phương.

Điều 2.

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp bổ sung kinh phí nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm sử dụng kinh phí bổ sung đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Vân Canh, An Lão; Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng Bình Định, Cao đẳng Y tế Bình Định, Trung học KTKT Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh)

ĐVT: Đồng

Tổng cộng

STT

Đơn vị

Số tiền

Ghi chú

I

Khối tỉnh

2.632.734.000

 

1

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

385.160.000

 

a

Trong đó: Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Bình Định

385.160.000

 

2

Trường Cao đẳng Bình Định

1.528.818.000

 

3

Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

718.756.000

 

II

Khối huyện

5.667.266.000

 

1

Huyện Vân Canh

3.506.216.000

 

2

Huyện An Lão

2.161.050.000

 

Tổng cộng

8.300.000.000

 

         

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2017 về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nội trú năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg

Số hiệu 2206/QĐ-UBND Ngày ban hành 22/06/2017
Ngày có hiệu lực 22/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2206/QĐ-UBND năm 2017 về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nội trú năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 53/2015/QĐ-TTg
Mục lục

Mục lục

Close