BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2011/NĐ-CP NGÀY 04/7/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế”.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ;
- Báo Nông nghiệp VN;
- Trường cán bộ QLNN & PTNT I, II;
- Lưu: VT, PC (5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2011/NĐ-CP NGÀY 04/7/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2208/QĐ-BNN-PC ngày 23 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả và đảm bảo Nghị định được tổ chức thi hành đúng quy định của pháp luật.

2. Tạo sự chuyển biến cơ bản trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế từ Bộ đến các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các doanh nghiệp nhà nước; nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức pháp chế, đáp ứng yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật của Bộ.

3. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác pháp chế, vai trò đầu mối giúp Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý công tác pháp chế nhằm đảm bảo tính khả thi của Nghị định.

II. YÊU CẦU

1. Xác định cụ thể và triển khai kịp thời các hoạt động mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

2. Xác định đầy đủ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai Nghị định.

3. Việc kiện toàn các tổ chức pháp chế của Bộ theo yêu cầu của Nghị định phải căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật của Bộ và các đơn vị.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức giới thiệu, phổ biến, quán triệt Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định

1.1. Tổ chức Hội nghị nhằm giới thiệu, phổ biến nội dung và triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cho cán bộ, công chức thuộc Bộ và các doanh nghiệp mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt là doanh nghiệp nhà nước)

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp; Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 đến tháng 12/2011.

1.2. Giới thiệu các bài viết chuyên đề, một số nội dung của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định.

Đơn vị chủ trì: Báo Nông nghiệp Việt Nam.

Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10 đến tháng 12/2011.

2. Kiện toàn tổ chức pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị định.

Tổ chức rà soát và đề xuất phương án kiện toàn tổ chức, bộ máy tổ chức pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Pháp chế, tổ chức pháp chế của Tổng cục, Cục thuộc Bộ)

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian thực hiện: Tháng 9/2011.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế của ngành theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

3.1. Điều tra, khảo sát, đánh giá và xây dựng đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ những người làm công tác pháp chế của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị phối hợp: Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, doanh nghiệp nhà nước

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 đến tháng 12/2012.

3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo trình độ cử nhân luật và bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ pháp chế cho các đối tượng làm công tác pháp chế ở Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các doanh nghiệp nhà nước

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp; Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, II.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 đến tháng 12/2012.

3.3. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho đối tượng làm công tác pháp chế của Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các doanh nghiệp nhà nước (theo kế hoạch riêng về số lượng, thời gian, địa điểm,…).

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị phối hợp: Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, II; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2012.

4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành và tổ chức công tác pháp chế ở một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, doanh nghiệp nhà nước

Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

Đơn vị phối hợp: Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và PTNT I, II; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2012.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ xây dựng dự toán kinh phí triển khai thực hiện, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

- Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn kinh phí khác (nếu có).

2. Trách nhiệm thực hiện

- Giao Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng tiến độ được nêu trong Kế hoạch.

- Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ trong việc thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Vụ Pháp chế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 23/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2208/QĐ-BNN-PC năm 2011 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2208/QĐ-BNN-PC Ngày ban hành 23/09/2011
Ngày có hiệu lực 23/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2208/QĐ-BNN-PC năm 2011 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close