BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2220/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-BNN-KH ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Xét tờ trình số 62/TTr-BCĐTW-VPĐP ngày 01/9/2011 của Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới xin phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung đề cương, dự toán khảo sát, lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (kèm theo Quyết định này), với các nội dung chính sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin trực tuyến phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

2. Nội dung công tác khảo sát, lập dự án đầu tư:

- Khảo sát đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ công tác tại Văn phòng điều phối, một số địa phương và cơ quan, đơn vị tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

- Lập dự án đầu tư trên cơ sở các nội dung đã được cho phép tại Quyết định số 1967/QĐ-BNN-KH ngày 26/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

3. Thời gian thực hiện: năm 2011

4. Dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư: 138.000.000 đồng

(Một trăm ba tám triệu đồng chẵn).

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, với các nội dung chính như sau:

- Số lượng gói thầu: 01 gói thầu:

- Nội dung gói thầu: Khảo sát và lập dự án đầu tư;

- Giá gói thầu: 138.000.000 đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới);

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu;

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói (khảo sát) và tỷ lệ % (lập dự án);

- Thời gian thực hiện: năm 2011.

Điều 3. Giao chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán chi tiết các hạng mục, lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện các nội dung công việc trên theo đúng tiến độ, nội dung đề cương đã duyệt; quản lý chất lượng, giám sát, nghiệm thu, thanh toán và xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Kho bạc NN TƯ, TP Hà Nội;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 26/09/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2220/QĐ-BNN-KH năm 2011 phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2220/QĐ-BNN-KH Ngày ban hành 26/09/2011
Ngày có hiệu lực 26/09/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2220/QĐ-BNN-KH năm 2011 phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close