BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2223/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 0617/CV ngày 21/6/2017 của Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa XNK Củ Chi;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi nội dung thông tin đại lý làm thủ tục hải quan tại Quyết định số 3250/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2015 của Tổng cục Hải quan như sau:

Thay đổi địa chỉ: 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1, tp. Hồ Chí Minh thành địa chỉ: Số 116 Đào Văn Thử, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, tp. Hồ Chí Minh.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3250/QĐ-TCHQ ngày 23/10/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo Pháp luật của Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa XNK Củ Chi, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 05/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2223/QĐ-TCHQ năm 2017 thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2223/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2223/QĐ-TCHQ năm 2017 thay đổi thông tin đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close