BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2237/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Trung tâm thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC, KSTTHC, PTH (30).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KHÔNG THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2237/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

KHÔNG TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

A. Lĩnh vực Viễn thông và InternetA. Lĩnh vực Viễn thông và InternetA. Lĩnh vực Viễn thông và InternetA. Lĩnh vực Viễn thông và InternetA. Lĩnh vực Viễn thông và InternetA. Lĩnh vực Viễn thông và InternetA. Lĩnh vực Viễn thông và InternetA. Lĩnh vực Viễn thông và Internet

1

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục VT

Cục VT

 

X

X

 

Cục VT

X

Cục VT

X

Cục VT

X

Cục VT

X

Cục VT

X

Cục VT

X

Cục VT

X

Cục VT

X

Cục VT

X

VNCERT

X

VNCERT

X

B. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tửB. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tửB. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tửB. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tửB. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tửB. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tửB. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tửB. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử

1

Đăng tải thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin

Cục THH

X

X

X

 

 

2

Xin cấp chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

TTCTĐTQG

 

 

X

 

 

3

Chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

TTCTĐTQG

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

KHÔNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

KHÔNG TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

GHI CHÚ

A. Lĩnh vực Viễn thông và Internet

1

2

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục VT

 

X

 

3

3

Gia hạn Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục VT

 

X

 

4

4

Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục VT

 

X

 

5

5

Cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

Cục VT

 

X

 

6

6

Cấp lại giấy phép viễn thông (Áp dụng đối với cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam; Không áp dụng đối với cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT)

Cục VT

 

X

 

7

7

Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Cục VT

 

X

 

8

8

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Cục VT

 

X

 

9

9

Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Cục VT

 

X

 

10

10

Phân bổ mã, số viễn thông

Cục VT

 

X

 

11

11

Cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

VNCERT

 

X

 

12

12

Gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

VNCERT

 

X

 

B. Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử

13
14
15
 
                                         

*/Danh mục viết tắt:

- Vụ BC: Vụ Bưu chính

- Cục VT: Cục Viễn thông

- VNCERT: Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

- Vụ KHCN: Vụ Khoa học và Công nghệ

- Cục PTTH&TTĐT: Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

- Cục TTH: Cục Tin học hóa

- TTCTĐTQG: Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/12/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2237/QĐ-BTTTT năm 2016 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 2237/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 15/12/2016
Ngày có hiệu lực 16/12/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2237/QĐ-BTTTT năm 2016 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông không thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close