BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 11/2013/TT-BKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Trên cơ sở Công văn số 13188/BCT-KHCN ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương về việc hiệp y danh mục các nhiệm vụ thuộc dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu công nghệ tuyển, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và chế tạo một số thiết bị chính cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai công suất 1,3 triệu tấn quặng nguyên khai/năm” thực hiện năm 2016;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia và 06 đề tài khoa học và công nghệ thuộc dự án “Nghiên cu công nghệ tuyển, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và chế tạo một số thiết bị chính cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai công suất 1,3 triệu tấn quặng nguyên khai/năm” thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (chi tiết tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp với Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

Giao cho các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các đề tài khoa học và công nghệ thuộc dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG GIAO TRỰC TIẾP ĐỂ THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 227/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên dự án KH&CN

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thc hin

1

Nghiên cứu công nghệ tuyển, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và chế tạo một số thiết bị chính cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai công suất 1,3 triệu tấn quặng nguyên khai/năm.

1. Làm chủ công nghệ tuyển quặng đồng cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

2. Làm chủ thiết kế công nghệ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vthi công toàn bộ các hạng mục công trình của nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

3. Chế tạo một số thiết bị chính của dây chuyền tuyển quặng đồng cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyn số 2, Lào Cai.

4. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

1. Bộ tài liệu công nghệ tuyển quặng đồng và thu hồi các khoáng vật có ích đi kèm từ nguồn quặng hỗn hp hai mỏ Sin Quyền và Vi Kẽm, Lào Cai.

2. Bộ tài liệu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai công suất 1,3 triệu tấn quặng nguyên khai/năm đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư.

3. Bộ tài liệu thiết kế và chế tạo bể cô đặc, máy tuyển nổi cơ giới - khí nén, trung tâm tự động điều khiển, giám sát và hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai. Các sản phẩm được sử dụng tại nhà máy.

4. Bộ tài liệu hệ thống quản lý môi trường của nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai đáp ứng các quy định hiện hành, được chủ đầu tư chấp thuận.

Giao trực tiếp cho Viện Khoa học và Công nghệ Mỏ - Luyện kim, Bộ Công Thương.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KH&CN THUỘC DỰ ÁN KH&CN CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016
Tên Dự án KH&CN cấp quốc gia: “Nghiên cứu công nghệ tuyển, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và chế tạo một số thiết bị chính cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai công suất 1,3 triệu tấn quặng nguyên khai/năm
(Kèm theo Quyết định số: 227/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên đề tài KH&CN

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu công nghệ tuyển quặng đồng và thu hồi khoáng vật có ích đi kèm từ quặng của mỏ Sin Quyền và Vi Kẽm tỉnh Lào Cai.

1. Xây dựng quy trình công nghệ tuyển quặng đồng, thu hồi các tinh quặng đồng, sắt, vàng và lưu huỳnh từ quặng hỗn hp của mỏ đồng Sin Quyền và Vi Kẽm cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai công suất 1,3 triệu tấn quặng nguyên khai/năm.

2. Xây dựng quy trình công nghệ vê viên tinh quặng sắt và khử lưu huỳnh đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu cho luyện kim.

1. Bộ tài liệu công nghệ tuyển quặng đồng của nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

2. Bộ tài liệu quy trình công nghệ tuyển quặng đồng, thu hồi các tinh quặng đồng, sắt, vàng và lưu huỳnh từ nguồn quặng hỗn hp của hai mỏ Sin Quyền và Vi Kẽm đạt chỉ tiêu sau:

- Hàm lượng tinh quặng đồng Cu 23%, mức thực thu 92 %.

- Mức thực thu tổng hợp vàng đạt 67%.

- Hàm lượng tinh quặng sắt Fe 63%; mức thực thu 35%.

- Hàm lượng tinh quặng Sulfua 36%; mức thực thu 30%.

3. Bộ tài liệu quy trình công nghệ vê viên sắt và khử lưu huỳnh, đảm bảo viên sắt đạt chỉ tiêu sau:

- Hàm lượng st 63%.

- Hàm lượng lưu huỳnh 0,1%.

- Cường độ chịu lực 1,5 Mpa.

- Kích thước viên sắt 10-20 mm.

Tuyển chọn.

2

Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

Lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai công suất 1,3 triệu tấn quặng nguyên khai/năm đáp ứng các quy định kỹ thuật hiện hành, được chủ đầu tư chấp thuận đưa vào sử dụng.

1. Bộ tài liệu thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư, bao gồm:

- Sơ đồ công nghệ và thiết bị.

- Các thông số kỹ thuật của toàn bộ dây chuyền và thiết bị.

- Bộ bản vẽ thiết kế các hạng mục và dây chuyền thiết bị.

2. Bộ tài liệu quy trình hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng dây chuyền tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

Tuyển chọn.

3

Nghiên cứu thiết kế, tích hp hệ thống tự động điều khiển, giám sát trung tâm nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

1. Làm chủ thiết kế, tích hp và lắp đặt, vận hành trung tâm tự động điều khiển, giám sát nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai công suất 1,3 triệu tấn quặng nguyên khai/năm.

2. Xây dựng chương trình tự động điều khiển, giám sát trung tâm của nhà máy.

1. Bộ tài liệu thiết kế, tích hp và lắp đặt, vận hành trung tâm tự động điều khiển, giám sát nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

2. 01 phần mềm chương trình tự động điều khiển, giám sát trung tâm đáp ứng các yêu cầu công nghệ sản xuất của nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

3. 01 trung tâm tự động điều khiển, giám sát được sử dụng cho nhà máy tuyn quặng đng Sin Quyền số 2, Lào Cai đáp ứng các yêu cầu sau:

- Điều khiển đóng, ngắt toàn bộ dây chuyền công nghệ từ phòng điều khin trung tâm và điều khiển bằng tay riêng rẽ từng thiết bị.

- Điều khiển liên động hệ thống các thiết bị theo yêu cầu công nghệ.

- Tự động đo lường, điều khiển và giám sát các thông số công nghệ theo yêu cầu.

- Cảnh báo sự cố và tự động ngừng hoạt động ở các thiết bị và khâu liên quan theo trình tự công nghệ.

Tuyển chọn.

4

Nghiên cứu, tính toán thiết kế, chế tạo bể cô đặc tinh quặng đồng nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

1. Làm chủ thiết kế, chế tạo bể cô đặc tinh quặng đồng nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

2. Chế tạo, lắp đặt và vận hành bể cô đặc tinh quặng đồng nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

1. Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng bể cô đặc tinh quặng đồng nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

2. 01 bể cô đặc tinh quặng đồng được áp dụng tại nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai với các thông số chính sau:

- Đường kính: 20 m.

- Chiều cao bể: 4,4 m.

- Công suất xử lý 20 m3/h.

- Nồng độ bùn cấp vào đến 24% chất rắn.

- Nồng độ bùn sản phẩm ra 50% chất rắn.

Tuyển chọn.

5

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuyển nổi cơ giới - khí nén cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai

1. Làm chủ công nghệ, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy tuyển nổi cơ giới-khí nén cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

2. Chế tạo được 01 máy tuyển nổi cơ giới - khí nén sử dụng cho nhà máy tuyn quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

1. Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng máy tuyển nổi cơ giới - khí nén dung tích 25 m3.

2. 01 máy tuyển nổi cơ giới - khí nén đạt chỉ tiêu kỹ thuật tương đương máy PИF-25 của Nga (theo tài liệu thiết kế nêu trên), với các thông số kỹ thuật chính sau:

- Nồng độ bùn quặng: 35%.

- Thể tích khí cấp: 13 m3/h.

- Mật độ công suất riêng: 1.4 Kw/m3.

Tuyển chọn.

6

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý môi trường và công nghệ xử lý nước thải cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

1. Đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường của nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

2. Làm chủ đưc công nghệ xử lý nước thải cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

3. Chế tạo, lắp đặt vận hành hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng cho nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai.

1. Bộ hồ sơ hệ thống quản lý môi trường (EMS) nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai đáp ng các quy định hiện hành.

2. Bộ tài liệu công nghệ xử lý nước thải nhà máy tuyển quặng đồng Sin Quyền số 2, Lào Cai đáp ứng các quy định hiện hành, được chủ đầu tư chấp thuận.

3. Bộ tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/h.

4. 01 hệ thống xử lý nước thải công suất 120 m3/h, đạt tiêu chuẩn chất lượng QCVN 08-2008.

Tuyển chọn.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 16/02/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 227/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện trong kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 227/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 16/02/2016
Ngày có hiệu lực 16/02/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 227/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện trong kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close