BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2278/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/04/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho trường Tiểu học theo Danh mục thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường mầm non, phổ thông đã ban hành tại Quyết định số 1467/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 

NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN MỘT SỐ THIẾT BỊ, TÀI LIỆU, HỌC LIỆU HỖ TRỢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT DÙNG CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Số TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Nội dung

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

PHẦN I. TRANH PHỤC VỤ CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC THEO CHỦ ĐỀ

I

Bộ tranh "Bảo vệ Môi trường"

Bộ

Gồm 8 bức tranh thể hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và các hành vi bị nghiêm cấm trong luật bảo vệ môi trường.

 

1

Bộ tranh thể hiện những hoạt động bảo vệ môi trường

Bộ

Gồm 4 bức tranh thể hiện những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích trong luật bảo vệ môi trường:

1) Tuyên truyền, giáo dục học sinh tham gia bảo vệ môi trường: Bức tranh minh họa cảnh lớp học trong giờ sinh hoạt, cô giáo đang có ý kiến với cả lớp về việc hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới.

2) Sử dụng năng lượng sạch: Bức tranh minh họa cảnh trên sân thượng một gia đình đang lắp thiết bị sử dụng năng lượng sạch.

3) Phân loại rác thải: Bức tranh minh họa cảnh trên khu phố, có ba bạn nhỏ đang đem các túi rác thải đã được phân loại ra các thùng rác có dán nhãn phân loại rác.

4) Tái chế rác thải: Bức tranh minh họa cảnh trên đường đi học về, ba bạn nhỏ nhìn thấy một số vỏ chai, trong suy nghĩ của các em hiện lên một số hình ảnh về việc tái sử dụng.

Mỗi tranh được in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng; kích thước tối thiểu (594x420) mm.

2

Bộ tranh về các hành vi bị nghiêm cấm trong luật bảo vệ môi trường

Bộ

Gồm 4 bức tranh thể hiện các hành vi bị nghiêm cấm trong luật bảo vệ môi trường:

1) Nghiêm cấm khai thác rừng trái phép: Bức tranh minh họa cảnh hai bố con đang ngồi xem tivi, trên tivi đang diễn tả phóng sự về nạn chặt phá rừng.

2) Vi phạm an toàn phòng cháy rừng: Bức tranh minh họa cảnh một nhóm anh chị lớn tuổi đang đốt lửa trong rừng, hai em bé đi ngang qua, nhìn thấy và nhắc các anh chị không được đốt lửa ở đây.

3) Cấm đánh bắt cá bằng phương pháp hủy diệt: Bức tranh minh họa hoạt cảnh trên sông, có người đang đánh bắt cá bằng dụng cụ xung điện.

4) Cấm xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường: Bức tranh minh họa cảnh hai chị em đi qua một nhà máy, nước thải từ nhà máy xả ra khiến cho nước sông có màu đen và cá chết nhiều.

Mỗi tranh được in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng; kích thước tối thiểu (594x420) mm.

II

Bộ tranh "Quyền và Bổn phận của trẻ em"

Bộ

Gồm 10 bức tranh có nội dung về quyền và bổn phận của trẻ em. Bộ tranh thể hiện các nội dung như sau:

+ Quyền được bày tỏ ý kiến

+ Quyền được khai sinh và có quốc tịch

+ Bổn phận của trẻ em đối với ông bà, cha mẹ: yêu quý, kính trọng, hiếu thảo...

 

1

Tranh về Quyền được bày tỏ ý kiến

Bộ

Gồm 5 bức tranh thể hiện các nội dung sau:

1) Tranh về Quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em trong gia đình - được chấp nhận: Bức tranh minh họa cảnh trong một gia đình, bạn nhỏ đang xin phép bố mẹ được tham gia lớp học mỹ thuật ở trường.

2) Tranh về Quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em trong gia đình - không được chấp nhận: Bức tranh minh họa cảnh trong một gia đình, bạn nhỏ đang xin phép bố mẹ mua máy tính.

3) Tranh về Quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em trong gia đình: Bức tranh minh họa cảnh hai mẹ con trong siêu thị mua đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới, bạn nhỏ chỉ muốn mẹ mua đồ chơi.

4) Tranh về Quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em trong lớp học: Bức tranh minh họa cảnh lớp học trong giờ sinh hoạt đội, bạn đội trưởng đang hỏi ý kiến cả lớp về việc ủng hộ các bạn trong đợt lũ vừa qua.

5) Tranh về Quyền được bày tỏ ý kiến của trẻ em nơi công cộng: Bức tranh minh họa cảnh trong công viên, có một nhóm anh chị đang ngồi chơi và xả rác ra xung quanh, các bạn nhỏ nhắc nhở các anh chị vứt rác đúng nơi quy định.

Mỗi tranh được in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng; kích thước tối thiểu (594x420) mm.

2

Tranh về Quyền được khai sinh và có quốc tịch

Tờ

Gồm 1 bức tranh thể hiện:

1) Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch: Bức tranh minh họa cảnh gia đình, người mẹ mới sinh em bé, hai bố con lên Ủy ban làm giấy khai sinh cho em bé.

Mỗi tranh được in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng; kích thước tối thiểu (594x420) mm.

3

Tranh về Bổn phận của trẻ em đối với ông bà, cha mẹ

Bộ

Gồm 4 bức tranh thể hiện nội dung về Bổn phận của trẻ em đối với ông bà, cha mẹ:

1) Trẻ em có bổn phận yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà (hành vi đúng): Bức tranh minh họa cảnh tại cửa hàng quần áo, bạn nhỏ nói với bố mẹ muốn mua quà tặng bà nhân dịp mừng thọ của bà.

2) Trẻ em có bổn phận yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà (hành vi không đúng): Bức tranh minh họa cảnh khi bà đang ngủ, các bạn nhỏ nô đùa ầm ĩ, thấy vậy chị gái nhắc nhở các bạn giữ gìn trật tự để bà nghỉ ngơi.

3) Trẻ em có bổn phận yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ (hành vi đúng): Bức tranh minh họa cảnh người bố vừa đi làm đồng về, bạn nhỏ đưa khăn cho bố rửa mặt cho mát.

4) Trẻ em có bổn phận yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với cha mẹ (hành vi không đúng): Bức tranh minh họa cảnh người mẹ vừa đi chợ về, bạn nhỏ ngồi chơi ngoài sân nhìn thấy nhưng không đỡ đồ giúp mẹ mà chỉ có suy nghĩ không biết mẹ có mua đồ chơi cho mình không.

Mỗi tranh được in 4 màu trên giấy Couche định lượng tối thiểu 200g/m2, cán láng; kích thước tối thiểu (594x420) mm.

PHẦN II. HỌC LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

1

Bộ học liệu “Bổn phận và quyền trẻ em”

Bộ

Bao gồm 5 phiếu học tập, mỗi phiếu có 18 ô vuông tạo thành 9 bài tập dạng ghép đôi để chơi và thi đấu cùng với bộ khung số. Các phiếu học tập thể hiện các nội dung sau:

1) Hiểu biết về Quyền và Bổn phận của trẻ em

2) Những hành vi trẻ em không nên làm

3) Những hành vi trẻ em không được làm

4) Những hành vi trẻ em nên làm

5) Quyền và bổn phận của trẻ em

- Bộ khung số có kích thước (142x148) mm gồm 1 khung có bản lề ở giữa, mỗi bên có 9 ô vuông, khi gập lại 9 ô vuông của hai nửa trùng khít lên nhau để giữ được các quân số, khi mở ra khung có thể đặt trùng khít lên 18 ô vuông trong phiếu học tập; 9 quân số bằng nhựa kích thước (40x40) mm được in số lần lượt từ 1 đến 9, mỗi quân số có một màu riêng biệt.

- Phiếu học tập in 4 màu trên giấy Couche, định lượng tối thiểu 250g/m2, kích thước tối thiểu (200x300) mm.

2

Bộ học liệu “Bảo vệ môi trường”

Bộ

Bao gồm 5 phiếu học tập, mỗi phiếu có 18 ô vuông tạo thành 9 bài tập dạng ghép đôi để chơi và thi đấu cùng với bộ khung số. Các bài tập thể hiện các nội dung sau:

1) Hiểu biết kiến thức về Môi trường

2) Ô nhiễm môi trường Không khí

3) Ô nhiễm môi trường Nước

4) Ô nhiễm môi trường Đất

5) Những hành vi trẻ em nên làm

- Bộ khung số có kích thước (142x148) mm gồm 1 khung có bản lề ở giữa, mỗi bên có 9 ô vuông, khi gập lại 9 ô vuông của hai nửa trùng khít lên nhau để giữ được các quân số, khi mở ra khung có thể đặt trùng khít lên 18 ô vuông trong phiếu học tập; 9 quân số bằng nhựa kích thước (40x40) mm được in số lần lượt từ 1 đến 9, mỗi quân số có một màu riêng biệt.

- Phiếu học tập in 4 màu trên giấy Couche, định lượng tối thiểu 250g/m², kích thước tối thiểu (200x300) mm.

PHẦN III. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC BỘ TRANH VÀ HỌC LIỆU

1

Video hướng dẫn sử dụng các bộ tranh “Bảo vệ môi trường”

Bộ

Nội dung hướng dẫn giáo viên và học sinh trong việc sử dụng bộ tranh dạy học theo chủ đề “Bảo vệ môi trường”.

- Hình ảnh đẹp, âm thanh rõ nét, phù hợp với đối tượng sử dụng được đưa lên trên internet để các giáo viên tham khảo.

2

Video hướng dẫn sử dụng các bộ tranh “Quyền và bổn phận của trẻ em”

Bộ

Nội dung hướng dẫn giáo viên trong việc sử dụng bộ tranh dạy học theo chủ đề “Quyền và bổn phận của trẻ em”.

- Hình ảnh đẹp, âm thanh rõ nét, phù hợp với đối tượng sử dụng được đưa lên trên internet để các giáo viên tham khảo.

3

Video hướng dẫn sử dụng bộ học liệu

Bộ

Nội dung hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng bộ học liệu.

- Hình ảnh đẹp, âm thanh rõ nét, phù hợp với đối tượng sử dụng được đưa lên trên internet để các giáo viên tham khảo.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/07/2014

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2278/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho trường Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 2278/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 03/07/2014
Ngày có hiệu lực 03/07/2014 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2278/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Nội dung và yêu cầu kỹ thuật cơ bản một số thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật dùng cho trường Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close