ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2284/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIÊU THOÁT NƯỚC HỒ PHÚ HÒA CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 497/TTr-STNMT ngày 23/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (sau đây gọi là chủ dự án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Quy mô của dự án: Nạo vét lòng hồ đến cao độ - 1m; san lấp khoảng 30 ha diện tích xung quanh bờ hồ với tổng chiều dài là 4864,17 m để xây dựng cảnh quan quanh hồ.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án:

a. Xây dựng và thường xuyên gia cố các cửa lọc (bằng cọc tre, phên nứa và rơm khô) xả nước ra hồ để bùn lắng khô; giám sát độ sâu, chiều rộng nạo vét.

b. Tiến hành phun chế phẩm khử mùi trên bề mặt bùn vào buổi trưa, buổi tối (sau khi kết thúc thi công) trong mỗi ngày nạo vét để xử lý mùi hôi.

c. Giảm thiểu bụi, tiếng ồn trong quá trình thi công xây dựng, vận chuyển đất san lấp công trình.

d. Phối hợp đồng bộ với các dự án lân cận như: Tiêu thoát nước xóm Tiêu, tiêu úng, thoát lũ hạ lưu sông Hà Thanh… trong mùa mưa lũ, tránh ngập úng cục bộ các khu dân cư lân cận.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh:

1. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đã cam kết; kiểm tra, giám sát công việc thực hiện của các nhà thầu và chịu trách nhiệm về việc thực hiện đó.

2. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án tại trụ sở UBND phường Quang Trung và UBND phường Nhơn Phú để nhân dân biết, kiểm tra, giám sát.

3. Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo nội dung Báo cáo ĐTM sau khi được phê duyệt.

4. Chịu trách nhiệm khắc phục các sự cố, rủi ro môi trường trong quá trình hoạt động dự án và bồi thường mọi thiệt hại về kinh tế, môi trường do quá trình triển khai hoạt động dự án gây ra.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 4. Ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 28/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu 2284/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/06/2017
Ngày có hiệu lực 28/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Bình Định Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp do tỉnh Bình Định ban hành
Mục lục

Mục lục

Close