BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số : 2294/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MẪU THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 5

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5;
Theo báo kết luận của Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục mầm non, phổ thông ngày 3 tháng 5 năm 2006;
Xét đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Tiểu học, Khoa học - Công nghệ và Kế hoạch – Tài chính
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Danh mục mẫu thiết bị dạy học kèm theo Quyết định này là Danh mục các mẫu thiết bị được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất thuộc Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 đã ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Giáo dục Tiểu học, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học - Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Vọng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/05/2006

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2294/2006/QĐ-BGD&ĐT phê duyệt mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 2294/2006/QĐ-BGD&ĐT Ngày ban hành 09/05/2006
Ngày có hiệu lực 09/05/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2294/2006/QĐ-BGD&ĐT phê duyệt mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close