ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 81/2003/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trường Đại học Hùng Vương;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 ngày 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ Trường đại học;

Theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trường Đại học Hùng Vương được thành lập theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường Cao đẳng sư phạm Phú Thọ; là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường Đại học Hùng Vương (sau đây gọi tắt là Trường) trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng.

Trụ sở của Trường: Cơ sở thành phố Việt Trì và cơ sở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Trường Đại học Hùng Vương thực hiện đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ khác thuộc các khối ngành: Sư phạm, Kinh tế, Công nghệ, Ngôn ngữ, Nông Lâm Ngư, Văn hóa - Du lịch và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho tỉnh Phú Thọ và khu vực lân cận.

Điều 2. Nhiệm vụ và Quyền hạn

Trường Đại học Hùng Vương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch phát triển Trường;

2. Tổ chức triển khai hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học; đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục để đăng ký kiểm định;

3. Tuyển sinh và phát triển các chương trình đào tạo theo mục tiêu xác định; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; bảo đảm sự liên thông giữa các chương trình và trình độ đào tạo; in phôi văn bằng, quản lý và cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức bộ máy; tuyển dụng, quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động;

5. Quản lý người học; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giảng viên, viên chức, nhân viên, cán bộ quản lý và người học; dành kinh phí để thực hiện chính sách xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách xã hội, đối tượng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; bảo đảm môi trường sư phạm cho hoạt động giáo dục;

6. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường;

7. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực; xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị;

8. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài;

9. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Phú Thọ;

10. Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí tương ứng với điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo đối với chương trình đào tạo chất lượng cao và các quy định về tự chủ tài chính đối với trường đại học;

11. Được UBND tỉnh giao đất; được thuê đất, vay vốn; được miễn, giảm thuế theo quy định của Nhà nước;

12. Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển trường đã được phê duyệt theo quy định của Nhà nước;

13. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Hội đồng trường:

Thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 16 của Luật giáo dục đại học và Điều 9 của Điều lệ Trường đại học kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ và theo hướng dẫn của các văn bản hiện hành.

2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:

a) Hiệu trưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật giáo dục đại học và Điều 11 của Điều lệ trường đại học; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước pháp luật về mọi hoạt động của trường.

b) Các Phó Hiệu trưởng: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Điều lệ trường đại học; giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của trường; phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo: Thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều 19 của Luật Giáo dục đại học và Điều 13 của Điều lệ trường đại học.

4. Các phòng chức năng:

- Văn phòng;

- Phòng Đào tạo;

- Phòng Khoa học và Công nghệ;

- Phòng Hợp tác quốc tế;

- Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

5. Các khoa chuyên môn:

- Khoa Khoa học Tự nhiên;

- Khoa Khoa học Xã hội và Văn hóa du lịch;

- Khoa Nghệ thuật và Thể dục thể thao;

- Khoa Ngoại ngữ;

- Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non;

- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ;

- Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh;

- Khoa Chính trị và Tâm lý giáo dục;

- Khoa Nông - Lâm - Ngư.

6. Các Trung tâm và đơn vị trực thuộc:

- Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện;

- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng;

- Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên;

- Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục;

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

- Viện Nghiên cứu, Ứng dụng và Phát triển;

- Trạm Y tế.

Điều 4. Cơ chế tài chính

Trường Đại học Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; cơ chế hoạt động quản lý tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 5. Biên chế

Biên chế của Trường Đại học Hùng Vương được Chủ tịch UBND tỉnh giao theo kế hoạch đào tạo hằng năm.

Trường Đại học Hùng Vương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ cho từng phòng, ban, các khoa, tổ bộ môn, các tổ chức sự nghiệp thuộc trường và bố trí cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đúng vị trí việc làm.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thị hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018. Quyết định số 4013/2003/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Giáo dục và Đào tào;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Ban TCTU;
- Các PCVP;
- Công báo PT;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 11/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ ban hành

Số hiệu 23/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 02/10/2018
Ngày có hiệu lực 11/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Phú Thọ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close