ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI BÁO CÁO DỰ TOÁN VÀ XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP I THUỘC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như sau:

1. Thời gian gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước:

a) Các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo dự toán ngân sách nhà nước (chi tiết chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên theo từng lĩnh vực, chi tiết từng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc) cho Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

b) Căn cứ vào đặc điểm của đơn vị và quy định về thời gian gửi dự toán ngân sách quy định tại điểm a khoản này, các đơn vị dự toán cấp I cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quy định thời gian lập và gửi báo cáo dự toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách trực thuộc cho phù hợp, bảo đảm thời gian tổng hợp, gửi báo cáo dự toán ngân sách về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

2. Thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước:

a) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm sau.

b) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách huyện đảm bảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm sau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản (BTP);
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH-NSương.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Châu Hồng Phúc

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Số hiệu 23/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 07/09/2018
Ngày có hiệu lực 20/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Đồng Tháp Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về thời gian gửi báo cáo dự toán và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh, cấp huyện quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Mục lục

Mục lục

Close