UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2018/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2017/QĐ-UBND NGÀY 29/6/2017 CỦA UBND TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/ 6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3038/STC-TCDN ngày 26 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngưng hiệu lực toàn bộ đối với Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định khen thưởng và mức tiền thưởng hoàn thành nộp ngân sách nhà nước giao hàng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Thời điểm ngưng hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có Quyết định thay thế Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh có hiệu lực pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đảng uỷ khối CQ,DN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Báo QB; Đài PT&TH QB;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KT,NC, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 09/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực toàn bộ đối với Quyết định 17/2017/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu 23/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 09/10/2018
Ngày có hiệu lực 09/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Bình Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực toàn bộ đối với Quyết định 17/2017/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Bình ban hành
Mục lục

Mục lục

Close