ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2315/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

n cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1159/TTr-SGDĐT ngày 01/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

1. Ngày tựu trường: 20/8/2018.

2. Ngày khai giảng năm học: 05/9/2018.

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01/2019; kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25/5/2019; kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2019.

5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp của giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 trước ngày 31/7/2019.

6. Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các cuộc thi cấp tỉnh.

8. Các ngày nghỉ lễ trong năm học thực hiện theo quy định hiện hành, riêng lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019 như sau: Bắt đầu nghỉ từ ngày 01/02/2019 (ngày 27/12 năm Mậu Tuất) đến hết ngày 11/02/2019 (ngày 07/01 năm Kỷ Hợi);

Trong trường hợp xảy ra tình huống bất thường (thiên tai, hỏa hoạn,..) không thể tổ chức dạy học thì hiệu trưởng nhà trường chủ động cho học sinh nghỉ học sau khi báo cáo cho cấp quản lý trực tiếp và sau đó phải bố trí dạy, học bù nghiêm túc, đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các ngành học, bậc học, cấp học triển khai thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó VP UBND tỉnh (phụ trách);
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 03/08/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Số hiệu 2315/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/08/2018
Ngày có hiệu lực 03/08/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Hà Tĩnh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2315/QĐ-UBND năm 2018 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close