NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2317/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THANH TOÁN TRƯỚC HẠN TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BẮT BUỘC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thanh toán trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc đã phát hành ngày 17 tháng 3 năm 2008 (theo Quyết định số 346/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 2 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc).

Điều 2. Thời hạn thanh toán kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2008 theo nhu cầu rút trước hạn của các tổ chức tín dụng.

Điều 3. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước:

1. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước: Thực hiện việc thanh toán trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc cho các tổ chức tín dụng và phối hợp với các Vụ chức năng xử lý các vấn đề liên quan.

2. Vụ Tài chính - Kế toán: Hướng dẫn việc hạch toán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc thanh toán trước hạn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/10/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2317/QĐ-NHNN năm 2008 về việc thanh toán trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 2317/QĐ-NHNN Ngày ban hành 20/10/2008
Ngày có hiệu lực 21/10/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2317/QĐ-NHNN năm 2008 về việc thanh toán trước hạn tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam dưới hình thức bắt buộc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close