BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2327/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;
- Trung tâm Thông tin (để đưa tin);
- Lưu: VT, PC, NTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT VÀ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2337/QĐ-BTTTT ngày 27/ 12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện rà soát, hệ thống hóa, kịp thời phát hiện những văn bản còn chồng chéo, không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông:

1.1. Về nội dung thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL:

- Rà soát và ban hành Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tính đến ngày 31/12/2017.

- Hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu về VBQPPL thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tính đến ngày 31/12/2017.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

1.2. Về phân công thực hiện:

a) Các cơ quan thuộc Bộ:

- Tiến hành rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực được giao còn hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ) để phục vụ công tác quản lý nhà nước và xây dựng pháp luật của ngành; tổng hợp danh mục VBQPPL thuộc lĩnh vực được giao hết hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ) tính đến ngày 31/12/2017 do bị thay thế, sửa đổi bởi các VBQPPL khác.

- Qua rà soát, kiến nghị danh mục văn bản cần xây dựng mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL để hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Vụ Pháp chế:

- Tiếp tục công tác rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định của Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Xây dựng danh mục văn bản hết hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2017, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

- Thực hiện việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tính đến hết ngày 31/12/2016. Thời gian thực hiện: Tháng 01/2017.

- Tổng hợp, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tính đến ngày 31/12/2017.

- Rà soát nhằm kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2017 và đề xuất Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện công tác rà soát VBQPPL theo lĩnh vực chuyên ngành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng báo cáo rà soát, hệ thống hóa theo định kỳ.

- Cập nhật các VBQPPL trong chuyên mục thư viện điện tử “Hệ thống hóa các văn bản về thông tin và truyền thông” và tổ chức truyền thông trên trang thông tin điện tử của Bộ (phối hợp với Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Thông tin và các cơ quan báo chí ngành).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện kế hoạch: Năm 2017.

2. Kinh phí thực hiện:

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ: Thẩm định dự toán kinh phí, bố trí nguồn kinh phí trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và quyết toán kinh phí công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2017 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/12/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2327/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017

Số hiệu 2327/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 27/12/2016
Ngày có hiệu lực 27/12/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2327/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017
Mục lục

Mục lục

Close