BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2351/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔNG THỂ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi là Kế hoạch tổng thể)".

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện trong Kế hoạch tổng thể nêu tại Điều 1, xây dựng, phê duyệt Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, điều phối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện triển khai Kế hoạch tổng thể này.

Điều 4. Kinh phí thực hiện gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước hàng năm, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Bộ, của cơ quan, đơn vị theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 566/QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 4 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, KHCN, NQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng

 

KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 TẠI BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Yêu cầu

1.1 Xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là Hệ thống QLCL ISO) đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và các hoạt động nghiệp vụ, nội bộ khác;

1.2 Bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO;

1.3 Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO.

2. Đối tượng thực hiện

2.1 Nhóm các đơn vị bắt buộc xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO bao gồm:

- Khối cơ quan Bộ TTTT (các Vụ, Văn phòng, Thanh tra Bộ);

- Cục Tần số vô tuyến điện;

- Cục Viễn thông;

- Cục Báo chí;

- Cục Xuất bản, In và Phát hành;

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

- Cục Tin học hóa;

- Cục Thông tin đối ngoại;

- Cục An toàn thông tin;

- Trung tâm Internet Việt Nam;

- Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;

- Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;

- Cục Công tác phía Nam;

- Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên.

2.2 Nhóm các đơn vị khuyến khích xây dựng, áp dụng, công bố phù hợp tiêu chuẩn, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO bao gồm:

- Cục Bưu điện trung ương;

- Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

- Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông;

- Trung tâm Thông tin;

- Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông;

- Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam;

- Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông;

- Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn;

- Trường Cao đẳng Công nghiệp In;

- Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

3. Phạm vi áp dụng

3.1 Các quy trình hệ thống, tài liệu hệ thống theo yêu cầu của Hệ thống QLCL ISO;

3.2 Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị;

3.3 Các quy trình nghiệp vụ, các thủ tục nội bộ.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc nhóm tại mục 2.1:

- Tiếp tục áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO hoặc mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống QLCL, đảm bảo toàn bộ các thủ tục hành chính được đưa vào áp dụng;

- Khi mở rộng phạm vi áp dụng, thực hiện công bố lại Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Mẫu quy định tại Phụ lục 1;

- Cục An toàn thông tin hoàn thành việc xây dựng, áp dụng, công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trước ngày 30/6/2017.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc nhóm tại mục 2.2:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và mức độ cần thiết của đơn vị được khuyến khích xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và công bố Hệ thống QLCL phù hợp Tiêu chuẩn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị chủ động lập dự toán kinh phí chi hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống QLCL ISO trong dự toán chi hàng năm của cơ quan, đơn vị từ các nguồn: Ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Bộ, của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

a) Xác định việc xây dựng, áp dụng, duy trì và liên tục cải tiến Hệ thống QLCL ISO là một nội dung của công tác cải cách thủ tục hành chính và là một trong các tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị;

b) Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động xây dựng, áp dụng và duy trì hiệu lực, hiệu quả của Hệ thống QLCL ISO tại đơn vị;

c) Giao một phòng, ban đơn vị chủ trì/một đầu mối ISO thực hiện:

- Lập kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí cho các hoạt động liên quan đến Hệ thống QLCL ISO của đơn vị trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt;

- Tổ chức các đợt tập huấn, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về Hệ thống QLCL ISO cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị;

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống QLCL ISO tại đơn vị;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống QLCL ISO tại đơn vị (tối thiểu một năm một lần).

- Thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO theo quy định tại Mục IV.6.

d) Chấp hành việc kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL ISO, chuẩn bị báo cáo, tài liệu liên quan và bố trí làm việc với Đoàn kiểm tra, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch kiểm tra hàng năm.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ

Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị chủ trì, điều phối, giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Tham mưu giúp Bộ trưởng chỉ đạo, tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO tại Bộ;

- Hằng năm, dự trù kinh phí và lập dự toán cho các hoạt động để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, đào tạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống QLCL ISO cho Lãnh đạo và cán bộ đầu mối ISO các đơn vị thuộc Bộ;

- Tổ chức/tham gia với các đơn vị khảo sát tình hình triển khai Hệ thống QLCL ISO tại một số đơn vị, địa phương điển hình hoặc tham quan, trao đổi kinh nghiệm;

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị thuộc Bộ;

- Hàng năm, chủ trì tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO tại các đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt, tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả kiểm tra;

- Đề xuất, kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Bộ;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất để báo cáo Lãnh đạo Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng xem xét, trình khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Kế hoạch tổng thể này theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng;

- Tổ chức phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện công tác truyền thông cho nhiệm vụ xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL ISO tại Bộ.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn khác cho việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO tại Bộ TTTT;

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, sử dụng kinh phí cho hoạt động này theo đúng quy định của pháp luật.

4. Vụ Thi đua - Khen thưởng

- Bổ sung tiêu chí để xem xét, quyết định việc thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các đơn vị;

- Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ trong công tác biểu dương và đề xuất khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO.

5. VTổ chức cán bộ

- Phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện kế hoạch, lồng ghép với công tác cải cách hành chính của Bộ đạt hiệu quả, đồng bộ.

6. Chế đ báo cáo

Trong quá trình triển khai, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Vụ Khoa học và Công nghệ, báo cáo kịp thời để tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL ISO tại Bộ, cụ thể:

a) Định kỳ tuần đầu của tháng 12 hàng năm thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL ISO tại đơn vị (theo mẫu Báo cáo tại Phụ lục II kèm theo).

b) Thực hiện các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

V. LỒNG GHÉP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI HỆ THỐNG QLCL ISO (ISO ĐIỆN TỬ)

Các cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành việc xây dựng, áp dụng Hệ thống QLCL ISO thực hiện tiếp các nhiệm vụ sau:

1. Số hóa các tài liệu hệ thống, quy trình hệ thống, quy trình công việc đã ban hành trong Hệ thống quản lý chất lượng. Đăng tải các tài liệu, quy trình này lên trang thông tin điện tử hoặc Hệ thống văn phòng điện tử của cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thể dễ dàng truy cập và áp dụng.

2. Triển khai việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính đã được quy trình hóa trong Hệ thống QLCL, ưu tiên những thủ tục hành chính có nhu cầu cao của tổ chức, cá nhân.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin đối với các quy trình không phải là quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong Hệ thống quản lý chất lượng, nếu thấy cần thiết và khả thi, nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy trình này./.

 

PHỤ LỤC I

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀ BẢN CÔNG BỐ
(Kèm theo Quyết định 2351/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
TÊN CƠ QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:        /QĐ-

……, ngày …… tháng …… năm ……

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008

...NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN...

Căn cứ ...quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan...;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ xác nhận của ...Người đứng đầu cơ quan... về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Theo đề nghị của ...tên đơn vị dự thảo, trình Quyết định...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại ...tên cơ quan... phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. ...tên đơn vị dự thảo, trình Quyết định..., ...các đơn vị có liên quan... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ...Tên Cơ quan chủ quản... b/c);
- ...Tên đơn vị chủ trì... (để biết);
- Lưu...

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Phụ lục

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA ...TÊN QUAN... ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-... ngày ... tháng ... năm .... của ... người đứng đầu cơ quan...).

... Liệt kê các lĩnh vực hoạt động được công bphù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ
...TÊN CƠ QUAN...

 

công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại ...tên cơ quan... phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với...
(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số .... QĐ-      ngày   tháng   năm   của Người đứng đầu cơ quan)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

 

 

 

……, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ
...TÊN CƠ QUAN...

 

công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại ...tên cơ quan... phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với...
(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số .... QĐ-      ngày   tháng   năm   của Người đứng đầu cơ quan)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……………….

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

Kính gửi: …………………………………..

Thực hiện Quyết định số …../QĐ-BTTTT ngày ... tháng ... năm ... của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, ...tên QUAN, ĐƠN VỊ... báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm ... trong phạm vi quản lý như sau:

1. Kết quả xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008:

a) Tình hình phê duyệt kế hoạch, dự trù kinh phí triển khai thực hiện:

.....................................................................................................

b) Kết quả cụ thể:

Tình hình công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Kết quả kiểm tra

STT

Tên cơ quan

Địa chỉ liên hệ (ĐT, Fax, người đại diện)

Tên tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn (nếu có)

Số lượng thủ tục hành chính đã xây dựng và áp dụng HTQLCL

Tình hình công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Kết quả kiểm tra Tên tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá (nếu có)

Ghi chú

Đã công bố

Chưa công bố

Đáp ứng yêu cầu

Chưa đáp ứng yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

2. Đánh giá, nhận xét:

a) Đánh giá về hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị:

.......................................................................................................................................

b) Tình hình xử lý đối với hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại đơn vị:

.......................................................................................................................................

c) Nhận xét về hoạt động tư vấn của các tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn; hoạt động phối hợp kiểm tra của tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá (nếu có):

.......................................................................................................................................

d) Nêu những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề tồn tại trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị, phân tích nguyên nhân:

- Về đơn vị đã và đang xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

.......................................................................................................................................

- Về tình hình kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị:

.......................................................................................................................................

- Về việc lựa chọn tổ chức tư vấn, chuyên gia tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia đánh giá (nếu có):

.......................................................................................................................................

- Về các nội dung khác có liên quan:

.......................................................................................................................................

3. Đề xuất, kiến nghị (nếu có):

.......................................................................................................................................

...tên CƠ QUAN, ĐƠN VỊ... báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/12/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2351/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hiệu 2351/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày có hiệu lực 30/12/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2351/QĐ-BTTTT năm 2016 Kế hoạch tổng thể xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Bộ Thông tin và Truyền thông
Mục lục

Mục lục

Close