ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2351/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Năng lượng Nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính Phủ về việc Quy định Tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 28/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 704/TTr-SKHCN ngày 25/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (gọi tắt là Ban Chỉ huy), gồm các thành viên sau:

1- Trưởng Ban Chỉ huy: Ông Đặng Huy Hậu — Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh;

2- Phó Trưởng Ban Chỉ huy: Ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

3- Ủy viên Ban Chỉ huy:

- Giám đốc các sở, ngành: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

5- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy: Sở Khoa học và Công nghệ

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố phóng xạ hạt nhân.

1- Chức năng, nhiệm vụ:

- Xây dựng triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và tổng hợp tình hình, báo cáo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân của tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo việc huy động lực lượng, phương tiện trong việc tổ chức ứng cứu các tình huống sự cố rò rỉ nguồn phóng xạ, mất nguồn phóng xạ, tìm nguồn phóng xạ vô chủ, hàng hóa nhập khẩu bị nhiễm xạ...

- Tổng hợp báo cáo Trung ương và Tỉnh ủy theo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn và và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

2- Cơ chế hoạt động:

2.1- Các thành viên Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng bộ máy, công chức của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được phân công (Có bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy kèm theo Quyết định này).

2.2- Nhiệm vụ cơ quan Thường trực: Chủ trì tham mưu, giúp việc Ban Chỉ huy về thực hiện công tác đảm bảo an toàn và và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh; chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy đối với công tác đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban Chỉ huy;

2.3- Phó Ban Chỉ huy: Được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ để ban hành các văn bản trong quá trình giải quyết các công việc thường xuyên do Ban Chỉ huy giao.

2.4. Trưởng Ban Chỉ huy: Được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để ban hành các văn bản trong quá trình xử lý các công việc có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Các ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ huy có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- BCĐ PCLB TW (b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lãnh đạo và CVNCTH/VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NLN1 (45b-QĐ41)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ, HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

1. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban:

- Điều hành chung, toàn diện công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Quảng Ninh; phân công, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy;

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh; Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ huy về việc xây dựng và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố cấp địa phương;

- Chỉ huy, điều động các lực lượng tham gia ứng phó sự cố; Thông báo về sự cố, khởi động và chấm dứt ứng phó sự cố;

- Bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện trường phù hợp với từng tình huống cụ thể; Bổ nhiệm người đại diện cung cấp thông tin cho công chúng về tình hình sự cố;

2. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Ban Chỉ huy:

- Phụ trách thường trực về công tác đảm bảo an toàn và ứng phó sự cố phóng xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy các biện pháp và giải pháp liên quan đến an toàn bức xạ trong ứng phó sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì tổ chức các lớp tập huấn để cung cấp các thông tin liên quan đến bức xạ, hạt nhân cho các thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

3. Giám đốc Công an Tỉnh - Ủy viên

Phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp và giải pháp liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó sự cố; các vấn đề đánh giá nguy cơ gây ra sự cố liên quan đến mất an ninh trật tự, điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố; bảo vệ người và tài sản khi có sự cố xảy ra; Báo cáo về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó sự cố.

4. Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Ủy viên: Phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp và giải pháp liên quan đến vấn đề chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trong khu vực xảy ra sự cố; Báo cáo về tình hình chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trong sự cố.

5. Giám đốc sở Y tế - Ủy viên: Phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp và giải pháp cấp cứu và điều trị nạn nhân bị ảnh hưởng khi sự cố xảy ra; về vấn đề sử dụng lương thực, thực phẩm, nước an toàn cho người dân trong vùng xảy ra sự cố bức xạ, hạt nhân; Báo cáo tình hình về cấp cứu và điều trị nạn nhân.

6. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh - Ủy viên: Phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp và giải pháp liên quan đến sơ tán người và tài sản trong vùng xảy ra sự cố; Phối hợp với sở KH&CN, sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu về phương án tẩy xạ, khắc phục môi trường trong vùng xảy ra sự cố.

7. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên: Chủ trì thực hiện các biện pháp bảo vệ và khôi phục sản xuất nông nghiệp trong xảy ra cố phóng xạ hạt nhân.

8. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh - Ủy viên:

Phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp và giải pháp liên quan đến việc ứng phó với các hoạt động phá hoại biên giới quốc gia, an ninh biên giới; các biện pháp và giải pháp liên quan đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn trong ứng phó sự cố trên khu vực biên giới, biển đảo.

9. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Ủy viên:

Phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp và giải pháp liên quan đến vấn đề phục hồi môi trường trong ứng phó sự cố; đánh giá tác động của bức xạ tới môi trường; đánh giá và biện pháp khắc phục các vấn đề về môi trường phi phóng xạ trong ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân.

10. Cục Hải quan Quảng Ninh - Ủy viên: Phụ trách triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn hàng hóa nhiễm bẩn phóng xạ hoặc có chất phóng xạ qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

11. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông- Ủy viên: Phụ trách công tác cung cấp các thông tin chỉ dẫn, cảnh báo chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm hạn chế việc phát tán thông tin sai lệch, thiếu chính xác.

12. Các sở, ngành có liên quan là ủy viên Ban chỉ huy: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trong phạm vi ngành, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách và các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Ban Chỉ huy.

13. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo đôn đốc UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các yêu cầu trợ giúp và tham gia khắc phục hậu quả khi có sự cố xảy ra trên địa bàn.

- Quản lý, duy trì địa điểm sơ tán đảm bảo hoạt động hiệu quả trong ứng phó sự cố theo phân công của Ban Chỉ huy.

- Thống kê và cập nhật định kỳ hàng năm danh sách các cơ sở thu gom phế liệu kim loại trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và báo cáo Ban Chỉ huy.

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu 2351/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày có hiệu lực 21/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ninh Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2351/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Mục lục

Mục lục

Close