ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2353/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO NĂM 2017 CÔNG TRÌNH: HỒ TÂY TRÁC, HUYỆN THẠCH THÀNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 10;

Căn cứ Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tại Tờ trình số 510/SC-KT ngày 20/6/2017 về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành (kèm theo phương án) và Kết quả thẩm định số 1662/SNN&PTNT-TL ngày 14/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão (PCLB) năm 2017 công trình hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, bao gồm những nội dung chính như sau:

1. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Là hồ điều tiết năm; công trình cấp III.

- Diện tích tưới: 520 ha của huyện Thạch Thành.

- Diện tích lưu vực FLV = 14 km2.

- MNDBT: Ñ(+29.50) m, ứng với dung tích WBT = 3,17x106 m3.

- MNSC: Ñ(+30.80) m, ứng với dung tích WSC = 4,15x106 m3.

- MNC; Ñ(+23.40) m, ứng với dung tích WC = 0,38x106 m3.

- Đập đất dài 255 m; chiều rộng mặt đập B = 5 m; cao trình đỉnh đập (+32.10) m.

- Tràn xả lũ rộng Btr = 60 m; cao trình ngưỡng tràn (+29.50) m; Htràn = 1,3m; Qtràn= 124 m3/s.

- Cống lấy nước khẩu diện (bxh) = (1x1) m, cao độ đáy (+23.40) m, Qtưới = 0,8 m3/s.

2. Phương án phòng chống lụt bão:

2.1. Mục tiêu: Đảm bảo an toàn công trình, an toàn sản xuất, an toàn dân sinh kinh tế vùng hạ du.

2.2. Quy định vận hành trong mùa mưa lũ:

Theo Quy trình vận hành hồ Tây Trác do đơn vị tư vấn lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp Quy trình vận hành chưa được phê duyệt đề nghị Công ty TNHH một thành viên Sông Chu khẩn trương lập hồ sơ trình duyệt theo quy định và thực hiện theo phương án trữ nước của Công ty đảm bảo an toàn hồ chứa và phục vụ sản xuất.

2.3. Một số tình huống sự cố có thể xảy ra và biện pháp xử lý đối với công trình:

a) Một số tình huống sự cố có thể xảy ra:

- Khi mực nước hồ đạt đến cao trình thiết kế kết hợp mưa lớn làm cho sạt lở mái đập đất do đường bão hoà thân đập dâng cao, nước thấm ra mái hạ lưu đập.

- Trong trường hợp có nước thấm ra mái, chân mái hạ lưu hoặc xuất hiện mạch đùn, mạch sủi có nước đục chảy ra.

- Xói lùng dọc thân cống lấy nước qua thân đập hoặc hai vai đập.

- Nếu có tổ mối lớn do kiểm tra không phát hiện được còn tiềm ẩn trong thân đập làm cho nước thấm qua gây ra sự cố.

- Khi có tin bão gần có khả năng đổ bộ vào Thanh Hoá và có mưa to phải đóng cống nhưng cánh cửa kẹt không xuống được.

- Xuất hiện lũ đặc biệt lớn có nguy cơ tràn qua đỉnh đập đất gây xói lở mái hạ lưu đập hoặc có nguy cơ vỡ đập.

b) Biện pháp xử lý đối với các tình huống xảy ra:

Thống nhất các biện pháp xử lý giờ đầu trong Phương án PCLB công trình hồ Tây Trác năm 2017 do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập.

2.4. Đảm bảo vật tư dự phòng và nhân lực ứng cứu:

a) Vật tư dự phòng tại công trình:

Công ty TNHH một thành viên Sông Chu chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình đảm bảo số lượng, chất lượng và tập kết đúng vị trí quy định, thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

Bảng vật tư dự phòng tại công trình

TT

Tên vật tư

ĐVT

Đã có

Bổ sung

Ghi chú

1

Đá hộc

m3

13,6

 

Tại chân công trình

2

Đá 1x2

m3

8

 

3

Đá 4x6

m3

9

 

4

Cát

m3

8,5

6,5

5

Rọ thép

cái

55

 

Tại kho của công trình

6

Bao tải

cái

2.200

 

7

Cọc tre

cọc

310

90

8

Vồ gỗ (có cán)

cái

6

 

9

Phao cứu sinh

cái

2

 

10

Áo phao

cái

3

 

11

Cuốc bàn (có cán)

cái

10

 

12

Xẻng (có cán)

cái

6

8

13

Dao phát

cái

5

 

14

Dao chặt

cái

6

1

15

Cuốc chim

cái

 

3

16

Đèn bão

cái

2

 

17

Đèn ắc quy

cái

 

2

18

Xăng dầu

lít

 

10

19

Loa tay

Cái

1

 

b) Vật tư dự phòng trong dân:

Trên cơ sở kế hoạch vật tư dự phòng trong dân do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu lập trong phương án, giao Ban Chỉ huy PCLB hồ Tây Trác báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Thạch Thành để phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan chuẩn bị vật tư dự phòng theo kế hoạch đảm bảo thuận lợi khi ứng phó với các tình huống xảy ra.

c) Nhân lực ứng cứu:

Ban Chỉ huy PCLB hồ Tây Trác xây dựng phương án phối hợp cụ thể với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các xã Thành Long, Thành Tiến chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện thường trực để xử lý khi xảy ra các tình huống.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Chỉ huy PCLB hồ Tây Trác thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn công trình trước mùa lũ theo quy định tại Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 72/2007/NĐ-CP về quản lý an toàn đập; có trách nhiệm báo cáo với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Thạch Thành để triển khai và phân công cụ thể cho từng đơn vị, thành viên và các xã trong khu vực theo phương án PCLB cụ thể, chi tiết với phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, kỹ thuật tại chỗ, vật tư hậu cần tại chỗ;

Tổ chức cho các xã, các đơn vị có liên quan quán triệt nội dung Phương án để sẵn sàng triển khai khi có tình huống xảy ra.

- UBND huyện Thạch Thành có phương án cụ thể tổ chức lực lượng nhân công thường trực ứng cứu kịp thời theo phương án đề ra.

- Công ty TNHH một thành viên Sông Chu tổ chức cắm mốc chỉ giới phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập theo Nghị định số 72/2007/NĐ-CP của Chính phủ; khẩn trương sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của công trình còn tồn tại theo kế hoạch của Công ty và báo cáo kiểm tra công trình trước mùa lũ năm 2017; chuẩn bị vật tư dự phòng tại công trình; vận hành công trình theo quy trình được phê duyệt; theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết; là cơ quan thường trực trong công tác PCLB công trình hồ Tây Trác; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện Phương án về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp, các ngành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ huy PCLB hồ Tây Trác, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT (để b/c);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Phó Chánh Văn phòng Lê Thanh Hải;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình: hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu 2353/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thanh Hóa Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình: hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
Mục lục

Mục lục

Close