NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2354/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO 16 CHI NHÁNH, SỞ GIAO DỊCH THUỘC NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 13699/BTC-TCNH ngày 12/10/2011 của Bộ Tài chính về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 3418/LĐTBXH-LĐTL ngày 12/10/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 16 chi nhánh, sở giao dịch dưới đây thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2011:

1. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng

2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Gia Lai

3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu

4. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sài Gòn

5. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội

6. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh

7. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đà Nẵng

8. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định

9. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Quảng Bình

10. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Thành

11. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bắc Hà Nội

12. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đồng Nai

13. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Dương

14. Sở giao dịch 1

15. Sở giao dịch 2

16. Sở giao dịch 3.

Điều 2. Việc xếp lương và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng doanh nghiệp hạng I đối với các chức danh lãnh đạo và quản lý của các chi nhánh nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, TCCB1.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Bình

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2354/QĐ-NHNN năm 2011 về xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 16 chi nhánh, sở giao dịch thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 2354/QĐ-NHNN Ngày ban hành 27/10/2011
Ngày có hiệu lực 27/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2354/QĐ-NHNN năm 2011 về xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 16 chi nhánh, sở giao dịch thuộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close