ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2358/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MUA MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2716/TTr-STC ngày 15/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy móc thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nội dung như sau:

1. Bên mời thầu: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh.

2. Tên gói thầu: Mua máy móc thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

3. Giá gói thầu: 4.586,05 triệu đồng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương giao dự toán năm 2017 cho Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh tại Quyết định của UBND tỉnh số 4318/QĐ-UBND ngày 16/12/2017.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong quý II năm 2017.

7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 70 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

9. Các nội dung khác: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh và Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- CT,P2;
- V0,V1,XD,TM3;
- Lưu: VT,TM3.
8 bản, QĐ253

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy móc thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu 2358/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/06/2017
Ngày có hiệu lực 21/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ninh Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2358/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy móc thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close