BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2365/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông” gồm các nội dung cụ thể sau:

1. Xây dựng và ban hành 39 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (Phụ lục kèm theo).

2. Đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản.

3. Hàng tháng và hàng quý, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm thông báo tiến độ thực hiện cho Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng theo quy định tại Quy chế của Bộ Thông tin và Truyền thông về xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và việc tham gia góp ý đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị tự đảm bảo trong kinh phí chi thường xuyên của đơn vị mình thực hiện theo Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14/7/2014 về Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2365/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Thời gian trình

Thời điểm đăng website (trên cổng TTĐT của Chính phủ, Bộ TTTT)

Thời điểm thẩm định

Ghi chú

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 04/2015/TT-BTTTT ngày 10/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz

Cục Tần số vô tuyến điện

Tháng 3

01/01

Đầu tháng 3

 

2.

Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2013/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020

Tháng 8

01/6

Đầu tháng 8

 

3.

Thông tư quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Vụ Công nghệ thông tin

Tháng 3

01/01

Đầu tháng 3

Chuyển từ CT 2016

4.

Thông tư công nhận tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT

Tháng 9

01/7

Đầu tháng 9

 

5.

Thông tư sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

Chuyển từ CT 2016

6.

Thông tư về việc ban hành giá cước sử dụng dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước (thay thế TT 06/2010/TT-BTTTT)

Cục Bưu điện Trung ương

Tháng 10

01/8

Đầu tháng 10

 

7.

Thông tư Quy định về việc quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước (thay thế TT 23/2011/TT-BTTTT)

Tháng 9

01/7

Đầu tháng 9

 

8.

Thông tư hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin mạng

Cục An toàn thông tin

Tháng 3

01/01

Đầu tháng 3

 

9.

Thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép

Tháng 3

01/01

Đầu tháng 3

 

10

Thông tư quy định chi tiết về cấp mã số quản lý, tên định danh và chống tin nhắn rác

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

11

Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 02

01/12/2016

Đầu tháng 02

 

12

Thông tư hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Tháng 02

01/12/2016

Đầu tháng 02

 

13

Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Tháng 3

01/01

Đầu tháng 3

Chuyển từ CT 2016

14

Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

15

Thông tư Quy định Tiêu chuẩn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 11

01/9

Đầu tháng 11

 

16

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hóa và Thông tin

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

17

Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin

Tháng 3

01/01

Đầu tháng 3

Chuyển từ CT 2016

18

Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BTTTT Quy định phương pháp xác định và chế độ báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông

Cục Viễn thông

Tháng 9

01/7

Đầu tháng 9

Chuyển từ CT 2016

19

Thông tư quản lý giá cước viễn thông

Tháng 11

01/9

Đầu tháng 11

 

20

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2011/TT-BTTTT ban hành danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định và Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ban hành quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

21

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

22

Thông tư quy định về Hệ thống thu thập và quản lý số liệu viễn thông

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

Chuyển từ CT 2016

23

Thông tư quy định về việc chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

Chuyển từ CT 2016

24

Thông tư quy định về phát hành tem bưu chính kỷ niệm

Vụ Bưu chính

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

25

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

26

Thông tư quy định về giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

27

Thông tư quy định về Mã bưu chính quốc gia

Tháng 9

01/7

Đầu tháng 9

 

28

Thông tư quy định và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tháng 9

01/7

Đầu tháng 9

 

29

Thông tư quy định về giá cước và việc miễn giảm giá cước dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Tháng 9

01/7

Đầu tháng 9

 

30

Thông tư quy định về việc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

Tháng 9

01/7

Đầu tháng 9

 

31

Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, đánh giá hệ thống chứng thực chữ ký số

Tháng 11

01/9

Đầu tháng 11

 

32

Thông tư quy định về việc dán tem phòng, chống in lậu, in giả, sao chép trái phép xuất bản phẩm

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

Chuyển từ CT 2016

33

Thông tư hướng dẫn chi tiết quản lý xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử

Tháng 11

01/9

Đầu tháng 11

 

34

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bộ phận tham mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Thanh tra Bộ

Tháng 10

01/8

Đầu tháng 10

 

35

Thông tư quy định hoạt động giám sát và cảnh báo an toàn mạng

VNCERT

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

Chuyển từ CT 2016

36

Thông tư quy định việc thực hiện kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia bảo đảm tương thích, thông suốt và an toàn thông tin

Cục Tin học hóa

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

37

Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc tổ chức Liên hoan Phim tài liệu truyền hình và Phóng sự chuyên đề

Cục PTTH&TTĐT

Tháng 11

01/9

Đầu tháng 11

 

38

Thông tư quy định chi tiết Luật Trẻ em về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng phát thanh, truyền hình, ấn phẩm cho trẻ em

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

39

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2016/TT-BTTTT ngày 26/8/2016 và Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 6

01/4

Đầu tháng 6

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/12/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2365/QĐ-BTTTT năm 2016 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông

Số hiệu 2365/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 30/12/2016
Ngày có hiệu lực 30/12/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2365/QĐ-BTTTT năm 2016 phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Mục lục

Mục lục

Close