ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2369/QĐ-UBND

Thanh hóa, ngày 04 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIƯỜNG BỆNH CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THIỆU HÓA, THAM GIA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN BỘ Y TẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020;

Căn cứ Công văn số 5581/BYT-VPB1 ngày 24/8/2012 của Bộ Y tế về đầu tư dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 4266/QĐ-UBND ngày 06/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch đầu tư hệ thống xử lý chất thải các bệnh viện đa khoa huyện và khu vực;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-UBND ngày 19/01/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1290/TTr-SYT ngày 28/6/2017 về việc xin phê duyệt kế hoạch giường bệnh cho các bệnh viện tham gia Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch phát triển giường bệnh cho Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa tăng quy mô giường bệnh từ 120 giường lên 200 giường, làm cơ sở đầu tư của Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2 QĐ;
- Lưu: VT, VX
sin.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHPhạm Đăng Quyền

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 04/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch phát triển giường bệnh cho Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, tham gia dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Bộ Y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu 2369/QĐ-UBND Ngày ban hành 04/07/2017
Ngày có hiệu lực 04/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Thanh Hóa Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch phát triển giường bệnh cho Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, tham gia dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện Bộ Y tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành
Mục lục

Mục lục

Close