NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2382/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2009 - 30/6/2009

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2009 - 30/6/2009 gồm 03 văn bản (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

DANH MỤC

VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2009 - 30/6/2009
(ban hành kèm theo Quyết định số 2382/QĐ-NHNN ngày 19 tháng 10 năm 2009)

STT

Văn bản

Văn bản thay thế

Hình thức văn bản

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

Quy định hết hiệu lực

Thời điểm hết hiệu lực

 

1

Quyết định

1452/2003/QĐ-NHNN

03/11/2003

Về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng

Toàn bộ

17/4/2009

Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/3/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

2

Quyết định

94/2004/QĐ-NHNN

02/01/2004

Về việc sửa đổi một số Điều của Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 03/11/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Toàn bộ

17/4/2009

Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/3/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

3

Quyết định

1909/QĐ-NHNN

30/12/2005

Về việc các tổ chức tín dụng sử dụng một số loại trái phiếu trong các giao dịch tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước

Khoản 2 Điều 1

17/4/2009

Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/3/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/10/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2382/QĐ-NHNN năm 2009 về việc công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2009 - 30/6/2009 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 2382/QĐ-NHNN Ngày ban hành 19/10/2009
Ngày có hiệu lực 19/10/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2382/QĐ-NHNN năm 2009 về việc công bố Danh mục văn bản, quy định do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2009 - 30/6/2009 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close