BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 24/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO CÔNG TY CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY NGUYÊN THUỘC TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1100 NN-TCCB/QĐ ngày 10/7/1996 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sáp nhập Xí nghiệp khai thác vận chuyển lâm sản 21 với Nhà máy cơ khí lâm nghiệp Tây nguyên và lấy tên là Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên;
Xét đề nghị của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam tại công văn số 358 TCT/TCLĐ/CV ngày 03/3/2000;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam:

- Chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản, lâm đặc sản

- Kinh doanh xuất nhập khảu gỗ nguyên liệu, máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất lâm nông nghiệp.

Điều 2.- Giám đốc Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên có trách nhiệm tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuát kinh doanh theo quy định hiện hành.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam và Giám đốc Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu VP, TCCB

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Thiện Luân

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 24/03/2000

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 24/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 24/2000/QĐ-BNN-TCCB Ngày ban hành 09/03/2000
Ngày có hiệu lực 24/03/2000 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 24/2000/QĐ-BNN-TCCB bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty công nghiệp rừng Tây nguyên thuộc Tổng công ty lâm nghiệp VN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close