BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2409/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ TƯ VẤN SOẠN THẢO “CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Luật Công an nhân dân năm 2005;

Căn cứ Luật Đê điều năm 2007; Nghị định 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều; Nghị định số 129/2007/NĐ-CP ngày 02/8/2007 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão đã được sửa đổi, bổ sung ngày 24/8/2000;

Căn cứ Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều;

Căn cứ công văn số 2054/BCA-C61 ngày 14/7/2011 của Bộ Công an gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp trong công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão;

Căn cứ công văn số 2268/BNN-TCTL ngày 08/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phúc đáp văn bản số 2054/BCA-C61 ngày 14/7/2011 của Bộ Công an về việc xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ tư vấn soạn thảo “Cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão” (có danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ tư vấn

Dự thảo cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão; tham mưu cho lãnh đạo hai Tổng cục (Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Cảnh sát quản lý về hành chính và trật tự an toàn xã hội) để trình Lãnh đạo hai Bộ (Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xem xét thông qua; chuẩn bị nội dung, kế hoạch và thực hiện để tổ chức lễ ký kết giữa hai Bộ.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Cảnh sát quản lý về hành chính và trật tự an toàn xã hội, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan và các thành viên Tổ tư vấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

DANH SÁCH TỔ TƯ VẤN SOẠN THẢO

CƠ CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, NGĂN CHẶN VÀ XỬ LÝ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2409/QĐ-BNN-TCTL ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Cơ quan, đơn vị

Ghi chú

1

Trần Quang Hoài

Cục trưởng - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão.

Tổ trưởng

2

Dương Ngọc Tiến

Phó Cục trưởng - Cục Cảnh sát giao thông đường thủy

Tổ phó

3

Vũ Xuân Thành

Phó Cục trưởng - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão

Thành viên

4

Phạm Hồng Quang

Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra Tổng cục Thủy lợi

Thành viên

5

Trần Quốc Trung

Trưởng phòng - Cục Cảnh sát giao thông đường thủy

Thành viên

6

Nguyễn Văn Quang

Phó phòng - Cục Tham mưu Cảnh sát

Thành viên

7

Phạm Tiến Nam

Phó phòng - Cục Cảnh sát giao thông đường thủy

Thành viên

8

Nguyễn Đức Dụ

Đội trưởng - Cục Cảnh sát giao thông đường thủy

Thành viên

9

Phạm Đức Luận

Trưởng phòng - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão

Thành viên

10

Lê Đức Thành

Phó trưởng phòng - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão

Thành viên

11

Trần Công Tuyên

Chuyên viên - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão

Thư ký

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 12/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2409/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 thành lập Tổ tư vấn soạn thảo “Cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2409/QĐ-BNN-TCTL Ngày ban hành 12/10/2011
Ngày có hiệu lực 12/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2409/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 thành lập Tổ tư vấn soạn thảo “Cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close