BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2437/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP GIÁM ĐỊNH GEN XÁC ĐỊNH HÀI CỐT LIỆT SỸ GIAI ĐOẠN 2

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 271/NQ-UBTVQH14 ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Dự án nâng cấp giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 7340/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án nâng cấp cơ sở giám định gen xác định hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm 47 tỷ đồng dự toán chi đảm bảo xã hội năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (kinh phí thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bố trí dự toán năm 2015 được phép chuyển nguồn sang năm 2016).

Điều 2. Điều chỉnh tăng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2016 của Bộ Quốc phòng 47 tỷ đồng để thực hiện đầu tư Dự án nâng cấp cơ sở giám định gen xác định hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2.

Số kinh phí bổ sung đến cuối năm 2016 chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm 2017 tiếp tục sử dụng đầu tư Dự án nâng cấp cơ sở giám định gen giai đoạn 2. Việc quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng quy định của pháp luật về chi đầu tư phát triển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Ủy ban TC-NS của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Vụ: NSNN, HCSN, ĐT;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT, VI (14b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh
Quang Hải

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/11/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2437/QĐ-BTC năm 2016 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Dự án nâng cấp giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu 2437/QĐ-BTC Ngày ban hành 10/11/2016
Ngày có hiệu lực 10/11/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Tài chính Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2437/QĐ-BTC năm 2016 điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Dự án nâng cấp giám định gen xác định hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Mục lục

Mục lục

Close