ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

“ V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4083/QĐ-UBND NGÀY 28/10/2005 VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ KÝ QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG THUỘC DIỆN TỈNH ỦY QUẢN LÝ ĐI THĂM THÂN, DU LỊCH, CHỮA BỆNH Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG TIỀN CÁ NHÂN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế số 01-QC/TU ngày 06/6/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 4083/QĐ-UBND ngày 28/10/2005 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký quyết định cho phép cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh (kể cả những người làm việc theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên và người được cơ quan, doanh nghiệp nhà nước cử sang làm việc tại các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam) đi thăm thân, du lịch, chữa bệnh ở nước ngoài bằng tiền cá nhân.”

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 2. Các ông, bà Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH 1 thành viên và Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực TU, Thường trực HĐND;
- Đ/c CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- V0, V1, V2, V3, V4;
- Lưu: VT, NV.
T QĐ-79

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 4083/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký quyết định cho phép cán bộ, công, viên chức không thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đi thăm thân, du lịch, chữa bệnh ở nước ngoài bằng tiền cá nhân” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Số hiệu 2442/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày có hiệu lực 27/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Ninh Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 4083/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ ký quyết định cho phép cán bộ, công, viên chức không thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đi thăm thân, du lịch, chữa bệnh ở nước ngoài bằng tiền cá nhân” do tỉnh Quảng Ninh ban hành
Mục lục

Mục lục

Close