BỘ CÔNG THƯƠNG
HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2017
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2465/QĐ-HĐĐGHNNKĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Căn cNghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BCT ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1298/QĐ-BCT ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 2464/QĐ-BCT ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017;

Theo đề nghị của các thành viên Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017, các thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng đấu giá, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương có liên quan, Văn phòng Bộ Công Thương, thương nhân tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, TP;

- Bộ trưởng (đ b/c);
- Văn phòng Bộ;
- Các Vụ: CNN, ĐB, PC;
- Lưu: VT
, XNK, HĐĐGHNNKĐ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Trần Quốc Khánh

 

QUY CHẾ

VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ THÍ ĐIỂM HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG NĂM 2017
(ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-ĐGHNNKĐ ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017, các thương nhân tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

Điều 3. Tài sản đấu giá

Tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 89.500 tấn đường (HS 1701) năm 2017, gồm:

1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 44.000 tấn đường thô.

2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 45.500 tấn đường tinh luyện.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức đấu giá

1. Việc tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được thực hiện theo nguyên tắc minh bạch, công khai, bình đng, bảo vệ quyn và lợi ích hợp pháp của các thương nhân tham gia đấu giá.

2. Phiên đấu giá chỉ được tiến hành khi có từ hai thương nhân đủ điều kiện trở lên tham gia phiên đấu giá.

Điều 5. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 như sau:

1. Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

2. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường tinh luyện quy định tại Khoản 2 Điều 3 Quy chế này.

Điều 6. Phương thức đấu giá

Việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 được thực hiện theo phương thc trả giá lên. Thương nhân được quyền tham gia đấu giá thông qua Phiếu bgiá quy định tại Điều 10 Quy chế này. Mỗi thương nhân có thể bỏ giá với mức giá đăng ký bằng hoặc khác nhau cho 01 đơn giá và slượng đăng ký tối đa không vượt quá 20.000 tấn. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 tấn đường.

Điều 7. Hình thức đấu giá

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Thương nhân gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 10 Quy chế này để Hội đồng đấu giá kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân tham dự hoặc bổ sung hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 10. Riêng Phiếu bỏ giá để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân, chỉ được mở tại Phiên đấu giá để xét chọn thương nhân trúng đấu giá theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tham gia đấu giá

1. Thương nhân tham gia đấu giá có các quyền sau:

a) Được bỏ giá để trúng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo Quy chế này.

b) Thương nhân được đủ điều kiện theo quy định tại Điều 11 Quy chế này được tham gia Phiên đấu giá.

2. Thương nhân tham gia đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc quy chế đấu giá, nội quy đấu giá do Hội đồng đấu giá ban hành.

b) Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

1. Thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các quyền sau:

a) Thương nhân trúng đấu giá, sau khi nộp đủ tiền mua hạn ngạch sẽ nhận được văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

b) Thương nhân được nhập khẩu đường trực tiếp hoặc ủy thác cho thương nhân khác nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thương nhân phải nộp tiền mua hạn ngạch vào tài khoản của Bộ Công Thương trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả tại Website của Bộ Công Thương.

Tài khoản nộp tiền mua hạn ngạch quy định tại Điều 15 Quy chế này.

b) Thương nhân trúng đấu giá phải nộp chứng từ xác nhận đã trả tiền mua hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường về Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu, địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nếu trong thời hạn trên thương nhân không nộp đủ tiền mua hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (thời điểm nộp tin là thời điểm tài khoản của Bộ Công Thương báo đã nhận tiền) thì thông báo kết quả trúng đấu giá sẽ tự động hết hiệu lực và được Hội đồng đấu giá xử lý theo Khoản 3 Điều 14 Quy chế này.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được tiền mua hạn ngạch của thương nhân, Bộ Công Thương sẽ có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân.

c) Thương nhân được thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường chỉ được nhập khẩu phục vụ sản xuất; không được mua bán, chuyn nhượng.

Chương II

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 10. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

1. Mỗi thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá, bao gồm:

a) Phiếu bỏ giá (theo Mu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này).

Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, có dấu niêm phong của thương nhân và đtrong túi hồ sơ đề nghị tham gia đu giá.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 1 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

c) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 1 bản sao.

2. Túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá được dán kín và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:

a) Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

b) n thương nhân.

c) Thông tin liên lạc (Số điện thoại, sfax, địa chỉ email).

3. Nơi nhận, thời điểm nhận hồ sơ

a) Sau khi có thông báo tổ chức đấu giá, các thương nhân gửi túi hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá về Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu, địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội (có thể gửi trực tiếp tại văn thư Bộ Công Thương hoặc gửi theo đường bưu điện đến địa chỉ nêu trên).

b) Thời điểm nhận hồ sơ chậm nhất là 05 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá. Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.

4. Xét duyệt hồ sơ

a) Thời gian Hội đồng đấu giá thông báo thương nhân đủ điều kiện tham gia Phiên đấu giá chậm nhất là 03 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

b) Trường hợp phải bổ sung hồ sơ, Hội đồng đấu giá sẽ thông báo (bằng văn bản, điện thoi, email, fax) để thương nhân nộp bổ sung hồ sơ, hồ sơ bổ sung gửi về Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu, địa chỉ 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội chậm nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

Điều 11. Điều kiện để được tham gia Phiên đấu giá

Thương nhân được tham gia Phiên đấu giá khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Thương nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Quy chế này.

2. Thương nhân có hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

Chương III

TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Điều 12. Chuẩn bị đấu giá

1. Thông báo tổ chức đấu giá

Hội đồng đấu giá thông báo về việc tổ chức đấu giá trên website của Bộ Công Thương và các Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp, Báo Tài chính chậm nhất là 21 ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

2. Niêm yết đấu giá

Hội đồng thực hiện niêm yết về việc tổ chức bán đấu giá tại trụ sở Bộ Công Thương (54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) chậm nhất là 07 ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

2. Nội dung thông báo vào niêm yết gồm:

- Tên, địa chỉ của Hội đồng;

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá;

- Chủng loại đường, số lượng đường được đấu giá, đối tượng tham gia đấu giá;

- Giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường;

- Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá;

- Những thông tin khác có liên quan.

Điều 13. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

1. Giá khởi điểm và bước giá do Hội đồng đấu giá quy định và công bố tại thông báo tổ chức đấu giá và niêm yết đấu giá.

2. Thương nhân đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước trước khi tham gia đấu giá. Số tiền đặt trước là 10% trị giá của slượng hạn ngạch đường thương nhân đăng ký tham gia đấu giá tính theo giá khởi điểm

Chương IV

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ

Điều 14. Thông báo kết quả đấu giá

1. Tại Phiên đấu giá, Hội đồng đu giá tiến hành mở Phiếu bỏ giá của thương nhân đủ điều kiện theo Điều 11 Quy chế này. Sau đó Hội đồng thông báo toàn bộ kết quả trả giá của tất cả các thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đu giá.

2. Thương nhân trúng đấu giá là thương nhân có Phiếu bỏ giá quy định tại Điều 10 Quy chế này với mức giá cao từ trên xuống theo thứ tự đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan đường theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Quy chế này nhưng không thấp hơn mức giá khi điểm.

Trường hợp các thương nhân có đơn giá với mức giá đưa ra bằng nhau với tổng lượng hạn ngạch thuế quan đăng ký lớn hơn lượng hạn ngạch thuế quan còn lại thì sẽ chia đều lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch còn dư dưới 10 tấn được giao cho 1 thương nhân theo hình thức bốc thăm.

3. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ chi nhận kết quả trúng đấu giá thì thương nhân trả giá thấp hơn liền kề được Hội đồng đấu giá xem xét phê duyệt trúng giá bổ sung.

Trường hợp có nhiều các thương nhân có đơn giá liền kề với mức giá đưa ra bằng nhau thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp slượng hạn ngạch còn dư dưới 10 tn được giao cho 1 thương nhân theo hình thức bc thăm.

Kết quả trả giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân trúng đấu giá sẽ được công bố trên Website của Bộ Công Thương ngay sau Phiên đấu giá.

Điều 15. Phương thức thu tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được thu toàn bộ một lần trước khi Bộ Công Thương thông báo giao quyn sử dụng hạn ngạch nhập khẩu đường.

Thương nhân trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Bộ Công Thương (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công Thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Nhàn, Hà Nội).

Thời hạn nộp tiền mua hạn ngạch thuế quan của thương nhân trúng đu giá được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Quy chế này.

Điều 16. Xử lý tiền đặt trước

1. Thương nhân trúng đấu giá khi nộp tiền mua hạn ngạch thì số tiền đặt trước được trừ vào số tiền trúng đấu giá phải nộp của thương nhân.

2. Thương nhân đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước trong vòng 07 ngày làm việc sau khi Phiên đấu giá kết thúc trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.

3. Thương nhân trúng đấu giá nhưng từ chi kết quả đấu giá không được hoàn lại tiền đặt trước.

Điều 17. Trường hợp không được tham gia Phiên đấu giá

1. Xin rút không tham gia đấu giá; Phiếu bỏ giá, hồ sơ không hợp lệ.

2. Vi phạm quy chế Phiên đấu giá và đã bị truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá

Việc hủy kết quả đấu giá thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật vbán đấu giá.

Điều 19. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ việc bán đấu giá

1. Chi phí phục vụ cho việc tổ chức đấu giá của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc bán đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.

2. Tiền mua hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, sau khi trừ chi phí quy định tại Khoản 1 Điều này, được nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Giao quyền sử dụng hạn ngạch

Sau khi kết thúc Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương kết quả việc đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 để Bộ Công Thương có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch cho thương nhân trúng đấu giá.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, thương nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

PHỤ LỤC

PHIẾU BỎ GIÁ
(kèm theo Quy chế đu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-HĐĐGHNNKĐ ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2017

 

Kính gửi: Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017
(Địa chỉ: Bộ Công Thương - Cục Xuất nhập khẩu, 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội)

1. Tên Thương nhân:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:                                         Fax:                              Email:

4. Ngành nghề kinh doanh:

5. Tên sản phẩm sản xuất, tinh luyện: Bánh kẹo, nước giải khát, đường tinh luyện…

6. Nhu cầu sử dụng đường để sản xuất sản phẩm năm 2017:

TT

Lượng đăng ký đấu giá (tấn)

Loại đường (đường thô, đường tinh luyện)

Giá đăng ký (nghìn VNĐ)

Trị giá của đơn đấu giá (nghìn VNĐ)

Số tiền đặt trước (nghìn VNĐ)

Đơn giá 1

1.000

 

A

Ax1000

10%
(giá khởi điểm x 1000)

Đơn giá 2

1.000

 

B

 

 

Đơn giá 3

1.000

 

C

 

 

 

 

 

 

 

Đơn giá 20

1.000

 

C

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng số lượng đăng ký không vượt quá 20.000 tấn.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/06/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2465/QĐ-HĐĐGHNNKĐ Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 do Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường ban hành

Số hiệu 2465/QĐ-HĐĐGHNNKĐ Ngày ban hành 30/06/2017
Ngày có hiệu lực 30/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2465/QĐ-HĐĐGHNNKĐ Quy chế đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017 do Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường ban hành
Mục lục

Mục lục

Close