BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2468/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG LẬP HỒ SƠ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA (ĐỢT 1)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định: 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia số 32/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Khóa 11;

Căn cứ Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Căn cứ Thông tư 72/2009/TT-BCA ngày 18/12/2009 của Bộ Công an về việc quy định cụ thể thi hành Nghị định số 126/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-BNN-TCCB ngày 18/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ công tác lập Hồ sơ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh Quốc gia - Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia cho 3 công trình: Công trình đầu mối thủy lợi, Hồ chứa nước Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa; Hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên - Huế và Hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh (có phụ lục nội dung chi tiết kèm theo).

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự toán theo Đề cương được duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định.

Kinh phí lập hồ sơ cho công trình đầu mối Hồ chứa nước Cửa Đạt và Hồ chứa nước Tả Trạch lấy từ nguồn dự phòng trong tổng mức của dự án đầu tư được duyệt (hoặc cập nhật vào tổng mức của dự án đầu tư điều chỉnh).

Kinh phí lập hồ sơ công trình Hồ chứa nước Dầu Tiếng lấy từ nguồn Ngân sách Nhà nước do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng lập dự toán bổ sung năm 2011, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ thực hiện.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý XDCT; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3; Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4; Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng; Tổ trưởng Tổ công tác lập Hồ sơ danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục A82, Cục A 86-Bộ Công an;
- KBNN: Thanh Hóa, TT- Huế, Tây Ninh;
- Lưu VT, XD (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG LẬP HỒ SƠ TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH QUAN TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH QUỐC GIA (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số 2468/QĐ-BNN-XD ngày 20/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Lập hồ sơ công trình trình đầu mối thủy lợi - Hồ chứa nước Cửa Đạt:

1.1. Tham dự cuộc họp Tổ công tác: Tham dự cuộc họp Tổ công tác tại Hà Nội phân công nhiệm vụ các thành viên, các nhóm trong Tổ công tác và các thành viên bộ phận giúp việc.

1.2. Lập báo cáo công trình:

+ Khảo sát, thu thập tài liệu liên quan đến công trình (tài liệu kỹ thuật dự án, tình hình an ninh chính trị trong quá trình thi công …); các văn bản pháp quy có liên quan: hoàn thành trước 15/09/2011.

+ Lập hồ sơ và viết báo cáo công trình (lần 1), gửi thông qua Nhóm công trình kiểm tra: hoàn thành trước 15/10/2011.

+ Chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ báo cáo trong nhóm, gửi hồ sơ về Tổ công tác để thẩm tra hồ sơ: hoàn thành trước 15/11/2011

+ Hoàn chỉnh hồ sơ trong Tổ công tác và in ấn hồ sơ, dự thảo tờ trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ đưa công trình vào danh mục công trình an ninh quốc gia: (gửi hồ sơ qua Bộ Công an để thẩm định) và tiếp tục hoàn thiện (nếu có yêu cầu): hoàn thành trước 15/12/2011.

+ Họp Tổ công tác lần cuối, nghe công bố kết quả phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; dự kiến các công trình đưa vào danh mục công trình an ninh quốc gia đợt 2: dự kiến thời gian thực hiện trong quý I/2012.

1.3. Đi công tác Hà Nội làm việc trong Nhóm công trình Cửa Đạt, dự họp Tổ công tác và đi công tác kiểm tra thực tế công trình của Tổ công tác:

- Cán bộ của Ban 3 đi công tác để hoàn thiện hồ sơ qua Nhóm công trình: 4 người x 3 lần x 3 ngày.

- Cán bộ của Ban 3 đi công tác, dự họp Tổ công tác về phân công nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ qua Tổ công tác và nghe công bố kết quả phê duyệt: 4 người x 4 lần x 3 ngày.

- Tổ công tác đi kiểm tra thực tế và làm việc tại công trình: 10 người x 1 lần x 3 ngày.

1.4. Họp tổ công tác: Họp Tổ công tác để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ, dự thảo tờ trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ và họp nghe công bố kết quả phê duyệt công trình được đưa vào danh mục an ninh quốc gia:

- Họp tại Hà Nội: 23 người x 3 lần x 1 ngày.

- Họp tại Công trình: 15 người x 1 lần x 1 ngày;

1.5. Văn phòng phầm (sổ sách, in ấn tài liệu, đóng quyển, bút viết, hội họp, … ) trong quá trình lập hồ sơ.

2. Lập hồ sơ công trình hồ chứa nước Tả Trạch

2.1. Tham dự cuộc họp Tổ công tác: Tham dự cuộc họp Tổ công tác tại Hà Nội phân công nhiệm vụ các thành viên, các nhóm trong Tổ công tác và các thành viên bộ phận giúp việc.

2.2. Lập báo cáo công trình:

+ Khảo sát, thu thập tài liệu liên quan đến công trình (tài liệu kỹ thuật dự án, tình hình an ninh chính trị trong quá trình thi công …); các văn bản pháp quy có liên quan: hoàn thành trước 15/9/2011.

+ Lập hồ sơ và viết báo cáo công trình (lần 1), gửi thông qua Nhóm công trình kiểm tra: hoàn thành trước 15/10/2011.

+ Chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ báo cáo trong nhóm, gửi hồ sơ về Tổ công tác để thẩm tra hồ sơ: hoàn thành trước 15/11/2011

+ Hoàn chỉnh hồ sơ trong Tổ công tác và in ấn hồ sơ, dự thảo tờ trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ đưa công trình vào danh mục công trình an ninh quốc gia: (gửi hồ sơ qua Bộ Công an để thẩm định) và tiếp tục hoàn thiện (nếu có yêu cầu): hoàn thành trước 15/12/2011.

+ Họp Tổ công tác lần cuối, nghe công bố kết quả phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; dự kiến các công trình đưa vào danh mục công trình an ninh quốc gia đợt 2: dự kiến thời gian thực hiện trong quý I/2012.

2.3. Đi công tác Hà Nội làm việc trong Nhóm công trình Tả Trạch, dự họp Tổ công tác và đi công tác kiểm tra thực tế công trình của Tổ công tác:

- Cán bộ của Ban 5 đi công tác để hoàn thiện hồ sơ qua Nhóm công trình: 4 người x 3 lần x 3 ngày.

- Cán bộ của Ban 5 đi công tác, dự họp Tổ công tác về phân công nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ qua Tổ công tác và nghe công bố kết quả phê duyệt: 4 người x 4 lần x 3 ngày.

- Tổ công tác đi kiểm tra thực tế và làm việc tại công trình: 10 người x 1 lần x 3 ngày.

2.4. Họp tổ công tác: Họp Tổ công tác để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ, dự thảo tờ trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ và họp nghe công bố kết quả phê duyệt công trình được đưa vào danh mục an ninh quốc gia:

- Họp tại Hà Nội: 23 người x 3 lần x 1 ngày.

- Họp tại Công trình: 15 người x 1 lần x 1 ngày;

2.5. Văn phòng phầm (sổ sách, in ấn tài liệu, đóng quyển, bút viết, hội họp, … ) trong quá trình lập hồ sơ.

3. Lập hồ sơ công trình hồ chứa nước Dầu Tiếng

3.1. Tham dự cuộc họp Tổ công tác: Tham dự cuộc họp Tổ công tác tại Hà Nội phân công nhiệm vụ các thành viên, các nhóm trong Tổ công tác và các thành viên bộ phận giúp việc.

3.2. Lập báo cáo công trình:

+ Khảo sát, thu thập tài liệu liên quan đến công trình (tài liệu kỹ thuật dự án, tình hình an ninh chính trị trong quá trình thi công …); các văn bản pháp quy có liên quan: hoàn thành trước 15/9/2011.

+ Lập hồ sơ và viết báo cáo công trình (lần 1), gửi thông qua Nhóm công trình kiểm tra: hoàn thành trước 15/10/2011.

+ Chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ báo cáo trong nhóm, gửi hồ sơ về Tổ công tác để thẩm tra hồ sơ: hoàn thành trước 15/11/2011

+ Hoàn chỉnh hồ sơ trong Tổ công tác và in ấn hồ sơ, dự thảo tờ trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ đưa công trình vào danh mục công trình an ninh quốc gia: (gửi hồ sơ qua Bộ Công an để thẩm định) và tiếp tục hoàn thiện (nếu có yêu cầu): hoàn thành trước 15/12/2011.

+ Họp Tổ công tác lần cuối, nghe công bố kết quả phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; dự kiến các công trình đưa vào danh mục công trình an ninh quốc gia đợt 2: dự kiến thời gian thực hiện trong quý I/2012.

3.3. Đi công tác Hà Nội làm việc trong Nhóm công trình Dầu Tiếng, dự họp Tổ công tác và đi công tác kiểm tra thực tế công trình của Tổ công tác:

- Cán bộ của Công ty khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng đi công tác để hoàn thiện hồ sơ qua Nhóm công trình: 4 người x 3 lần x 3 ngày.

- Cán bộ của Công ty khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng đi công tác, dự họp Tổ công tác về phân công nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ qua Tổ công tác và nghe công bố kết quả phê duyệt: 4 người x 4 lần x 3 ngày.

- Tổ công tác đi kiểm tra thực tế và làm việc tại công trình: 10 người x 1 lần x 4 ngày.

3.4. Họp tổ công tác: Họp Tổ công tác để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ, dự thảo tờ trình để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ và họp nghe công bố kết quả phê duyệt công trình được đưa vào danh mục an ninh quốc gia:

- Họp tại Hà Nội: 23 người x 3 lần x 1 ngày.

- Họp tại Công trình: 15 người x 1 lần x 1 ngày;

3.5. Văn phòng phầm (sổ sách, in ấn tài liệu, đóng quyển, bút viết, hội họp, … ) trong quá trình lập hồ sơ./.

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 20/10/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2468/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt đề cương lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (Đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2468/QĐ-BNN-XD Ngày ban hành 20/10/2011
Ngày có hiệu lực 20/10/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2468/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt đề cương lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (Đợt 1) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close