BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 247/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2006”

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG  

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007;
Căn cứ “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đến năm 2007” ban hành kèm theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/06/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2006”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; các Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
 Đỗ Trung Tá


KẾ HOẠCH

 TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2006
(Được phê duyệt theo Quyết định số 247/2006/QĐ-BBCVT ngày 14 tháng 03 năm 2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông)

Thực hiện “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đến năm 2007” ban hành kèm theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/06/2004 và “Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2005” được phê duyệt kèm theo Quyết định 398/QĐ-BBCVT ngày 28/04/2005 của Bộ trưởng; trong năm 2005 Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan và một số Sở Bưu chính, Viễn thông đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đến các đối tượng có liên quan với nhiều hình thức như:

Phổ biến nội dung Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh kết hợp với tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho cán bộ các Sở Bưu chính, Viễn thông, hỗ trợ các Sở Bưu chính, Viễn thông tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung cơ bản của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh đến các đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh; biên tập và phát hành các tập sách pháp luật; đăng tải, viết bài giới thiệu và hỏi đáp pháp luật chuyên ngành trên báo, tạp chí, truyền hình và một số phương tiện thông tin đại chúng khác. Bên cạnh đó các đơn vị thuộc Bộ đã đặc biệt chú ý kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật chuyên ngành qua hoạt động kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động cấp phép và cấp chứng nhận hợp chuẩn vật tư thiết bị viễn thông…

Những hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên đã và đang góp phần tích cực đưa các văn bản quy phạm pháp luật mới về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin nhanh chóng đi vào và phát huy tác dụng trong đời sống xã hội; đồng thời góp phần nâng cao năng lực, trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức của Bộ cũng như của các Sở Bưu chính, Viễn thông.

I. KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2006:

Căn cứ định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại “Chương trình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin đến năm 2007” và một số trọng tâm công tác năm 2006; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 của Bộ cần được tập trung triển khai theo kế hoạch sau:

1. Tổ chức hội nghị phổ biến nội dung Luật giao dịch điện tử và Luật công nghệ thông tin (sau khi văn bản này được Quốc hội thông qua) kết hợp với tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ quản lý nhà nước và phổ biến nội dung các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

1.1. Đối tượng phổ biến:

a) Phổ biến nội dung Luật giao dịch điện tử và Luật công nghệ thông tin:

- Cán bộ, công chức của Bộ và đại diện các bộ, ngành;

- Cán bộ, công chức các Sở Bưu chính, Viễn thông.

b) Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước và phổ biến nội dung các cam kết quốc tế trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin: cán bộ, công chức các Sở Bưu chính, Viễn thông.

1.2. Thời gian thực hiện:

a) Đợt 1: Quý III/2006 (Khu vực phía Bắc tại Hà Nội)

b) Đợt 2: Quý III/2006 (Khu vực phía Nam tại TP HCM)

1.3. Đơn vị thực hiện:

a) Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Vụ tổ chức, cán bộ xây dựng kế hoạch phổ biến và tập huấn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

b) Vụ Pháp chế, Viện chiến lược BCVT & CNTT chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan và cơ quan hữu quan chuẩn bị nội dung chương trình phổ biến và tập huấn theo kế hoạch đã được Lãnh độ Bộ phê duyệt.

c) Văn phòng Bộ: chuẩn bị và bảo đảm kinh phí cho Hội nghị; đồng thời chủ trì và phối hợp với Vụ Pháp chế trong công tác tổ chức Hội nghị.

2. Hỗ trợ các Sở Bưu chính, Viễn thông phổ biến pháp luật bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh.

2.1. Thời gian thực hiện: cả năm 2006.

2.2. Đơn vị thực hiện:

a) Vụ Pháp chế phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ và các Sở Bưu chính, Viễn thông triển khai thực hiện.

b) Các Sở Bưu chính, Viễn thông xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện.

3. Tổ chức phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật mới về bưu chính, viễn thông và CNTT trên Báo Bưu điện Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3.1. Thời gian thực hiện: cả năm 2006.

3.2. Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin và Báo Bưu điện Việt Nam chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ và cơ quan hữu quan triển khai thực hiện.

4. Biên tập, xuất bản và phát hành sách pháp luật, sách hỏi - đáp pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

4.1. Thời gian thực hiện: cả năm 2006.

4.2. Đơn vị thực hiện: Nhà xuất bản Bưu điện chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ và cơ quan hữu quan triển khai thực hiện.

5. Viết bài giới thiệu, bình luận, hỏi đáp pháp luật bưu chính, viễn thông trên Báo Bưu điện Việt Nam, Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

5.1. Thời gian thực hiện: cả năm 2006.

5.2. Đơn vị thực hiện: Báo Bưu điện Việt Nam, Tạp chí Bưu chính, Viễn thông và CNTT chủ trì phối hợp với Trung tâm thông tin, Vụ Pháp chế, các vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ và cơ quan hữu quan triển khai thực hiện.

6. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; cấp phép, cấp chứng nhận hợp chuẩn và đo kiểm vật tư, thiết bị viễn thông.

6.1. Thời gian thực hiện: cả năm 2006.

6.2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Thanh tra Bộ, Cục Tần số, Cục quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông và CNTT và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

7. Tập huấn công tác soạn thảo, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

7.1. Đối tượng tập huấn:

- Cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị thuộc Bộ;

- Cán bộ, công chức các Sở Bưu chính, Viễn thông.

7.2. Thời gian thực hiện:

a) Đợt 1: Quý II/2006 (Khu vực phía Bắc tại Hà Nội)

b) Đợt 2: Quý III/2006 (Khu vực phía Nam tại TP HCM)

7.3. Đơn vị thực hiện:

a) Vụ Pháp chế phối hợp với Vụ tổ chức, Cán bộ lập kế hoạch tập huấn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và phối hợp với đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp thực hiện.

b) Văn phòng Bộ chuẩn bị và bảo đảm kinh phí, đồng thời phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị.

8. Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị định số 135/2003/NĐ-CP của chính phủ và “Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Bưu chính, Viễn thông” (sau khi Quy chế được Bộ trưởng ký quyết định ban hành)

8.1. Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

8.2. Thời gian thực hiện: Quý III/2005.

8.3. Đơn vị thực hiện:

a) Vụ Pháp chế lập kế hoạch tập huấn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp thực hiện.

b) Văn phòng Bộ chuẩn bị và bảo đảm kinh phí, đồng thời phối hợp với Vụ Pháp chế tổ chức Hội nghị.

9. Tổ chức Hội nghị phổ biến Luật chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai Chỉ thị 03/2005/CT-BBCVT ngày 28/3/2005 của bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông “Về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham nhũng trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin”.

9.1. Đối tượng phổ biến: cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

9.2. Thời gian thực hiện: Quý II/2006.

9.3. Đơn vị thực hiện:

a) Thanh tra Bộ chủ trì phối hợp Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch phổ biến trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

b) Văn phòng Bộ chuẩn bị và bảo đảm kinh phí, đồng thời phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị.

10. Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin cho các Sở Bưu chính, Viễn thông mới thành lập năm 2006.

10.1. Thời gian và địa điểm tổ chức: Tháng 10/2006, tại Hà Nội.

10.2. Đơn vị thực hiện:

a) Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng kế họach tập huấn trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

b) Văn phòng Bộ chuẩn bị và bảo đảm kinh phí, đồng thời phối hợp với Thanh tra Bộ tổ chức Hội nghị.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 trong phạm vi hoạt động và trách nhiệm được phân công.

2. Kinh phí triển khai thực hiện:

a) Kinh phí cho các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2006 theo Kế hoạch này thuộc nguồn chi ngân sách thường xuyên của Bộ.

b) Khi triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, đơn vị chủ trì tổ chức lập dự trù kinh phí trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và gửi Văn phòng Bộ để triển khai thực hiện.

c) Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm chuẩn bị và bảo đảm kịp thời kinh phí (trừ kinh phí của hoạt động nêu tại Mục 2, Phần I Kế hoạch này) cho việc triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

d) Các Sở Bưu chính, Viễn thông xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật về bưu chính, viễn thông và CNTT năm 2006 cho các đối tượng liên quan trên địa bàn tỉnh (theo nội dung Mục 2 Phần I Kế hoạch này) trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt và phối hợp với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan thuộc Bộ triển khai thực hiện.

Khi xây dựng kế hoạch, các Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc các tỉnh, thành phố có địa bàn giáp ranh nhau cần có sự trao đổi, bàn bạc và sắp xếp thời gian tổ chức hội nghị sát liền nhau để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho các đoàn công tác của Bộ đi hỗ trợ Sở tổ chức hội nghị.

3. Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức, Cán bộ phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này và kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 247/2006/QĐ-BBCVT phê duyệt “Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2006” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Số hiệu 247/2006/QĐ-BBCVT Ngày ban hành 14/03/2006
Ngày có hiệu lực 14/03/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 247/2006/QĐ-BBCVT phê duyệt “Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin năm 2006” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close