ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2018/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 951/TTr-SCT ngày 20/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

- Cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu:

+ Tên cửa khẩu: Cửa khẩu phụ Cà Roòng;

+ Địa chỉ: Xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Công Thương, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Chủ tịch UBND các huyện biên giới; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: CT, YT, NNPTNT;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh BĐBP);
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PTTH QB; Báo QB;
- Trung tâm tin học-Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CVCN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 30/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về công bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Số hiệu 25/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/10/2018
Ngày có hiệu lực 30/10/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Bình Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về công bố danh mục cửa khẩu phụ, lối mở biên giới được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Mục lục

Mục lục

Close