ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2557/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 681/TTr-SKHCN ngày 07/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018 “Ứng dụng công nghệ Seed chip và vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng để nhân giống cây Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) tại tỉnh Quảng Nam” (mục tiêu, sản phẩm, cơ quan chủ trì nhiệm vụ theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh tư vấn thẩm định nhiệm vụ; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn cơ quan chủ trì hoàn chỉnh hồ sơ nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, nội dung nghiên cứu. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình UBND tỉnh bố trí trong kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2018 để thực hiện; tổ chức quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công nghệ và Dịch vụ Hội An và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công nghệ và Dịch vụ Hội An;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

PHỤ LỤC

TÊN, MỤC TIÊU, SẢN PHẨM, CƠ QUAN CHỦ TRÌ, CƠ QUAN PHỐI HỢP VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KH&CN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 19/07/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT

Tên đề tài KH&CN

Mục tiêu và sản phẩm

Cơ quan chủ trì/ cơ quan phối hợp

Hình thức thực hiện

1.

Ứng dụng công nghệ Seed chip và vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng để nhân giống cây Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) tại tỉnh Quảng Nam

1. Mục tiêu:

- Mục tiêu chung: Làm chủ được công nghệ Seed chip và vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng để nhân giống cây Sâm Ngọc Linh đảm bảo các yêu cầu: đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng tốt, cho rễ củ có các chỉ tiêu về chất lượng tương đương với sâm cùng độ tuổi và điều kiện sinh trưởng gieo trồng theo phương pháp truyền thống tại núi Ngọc Linh.

- Mục tiêu cụ thể:

+ Nhận chuyển giao và làm chủ được công nghệ Seed chip phù hợp với cây Sâm Ngọc Linh;

+ Nhận chuyển giao và làm chủ được công nghệ vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng để nhân giống cây Sâm Ngọc Linh;

+ Kết hợp được 2 công nghệ Seed chip và vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng đạt hệ số nhân giống 20 mầm đỉnh sinh trưởng/01 hạt, cho 20 cây giống với tỷ lệ sống >90%.

+ Đảm bảo cây sống sau khi đưa từ môi trường nhân tạo ra môi trường tự nhiên đạt tỷ lệ sống 90% sau 4 năm.

+ Hoàn thiện được quy trình sản xuất cây giống Sâm Ngọc Linh bằng công nghệ gieo hạt trên Seed chip;

+ Hoàn thiện được quy trình sản xuất cây giống Sâm Ngọc Linh bằng công nghệ vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng cấy trên Seed chip;

+ Khảo nghiệm, đánh giá được đặc điểm sinh trưởng của cây sâm và chất lượng rễ củ Sâm Ngọc Linh từ cây giống tạo ra bằng công nghệ Seed chip và công nghệ vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng, đảm bảo các chỉ tiêu về chất lượng tương đương với sâm cùng độ tuổi và điều kiện sinh trưởng gieo trồng theo phương pháp truyền thống tại núi Ngọc Linh;

2. Sản phẩm:

+ Quy trình sản xuất Seed chip phù hợp với cây Sâm Ngọc Linh, trong đó nêu rõ các thông số kỹ thuật của Seed chip đặc hiệu cho Sâm Ngọc Linh;

+ Quy trình sản xuất cây giống Sâm Ngọc Linh bằng công nghệ gieo hạt trên Seed chip, tỷ lệ sống đạt > 90%;

+ Quy trình sản xuất cây giống Sâm Ngọc Linh bằng công nghệ vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng cấy trên Seed chip đạt hệ số nhân giống 20 mầm đỉnh sinh trưởng/01 hạt để cho 20 cây giống với tỷ lệ sống >90%;

+ 10.000 Seed chip chuyên dụng cho loài Sâm Ngọc Linh; 5.000 cây giống Sâm Ngọc Linh sản xuất bằng công nghệ gieo hạt trên seed chip; 5.000 cây giống Sâm Ngọc Linh sản xuất bằng công nghệ vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng cấy trên seed chip;

+ Đào tạo được 04 cán bộ kỹ thuật của tỉnh Quảng Nam, làm chủ được công nghệ ứng dụng Seed chip và vi nhân giống mầm đỉnh sinh trưởng để nhân giống cây Sâm Ngọc Linh;

+ Công bố 01 bài báo quốc tế, 02 bài báo tạp chí Quốc gia;

+ Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Chuyển giao Khoa học Công nghệ và Dịch vụ Hội An

- Cơ quan phối hợp: Sở KH&CN, Sở NN&PTNT và huyện Nam Trà My.

Đề tài KH&CN

 

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 19/07/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018 do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu 2557/QĐ-UBND Ngày ban hành 19/07/2017
Ngày có hiệu lực 19/07/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Quảng Nam Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2557/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2018 do tỉnh Quảng Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close