Văn bản "Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/10.2018 và được thay thế bởi Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 14/10/2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 26/2005/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/10/2003;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" để ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có mẫu kèm theo).

Điều 2. Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục" ban hành theo Quyết định số 1707/GD-ĐT ngày 19/05/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có giá trị như Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

Điều 3. Việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1707/GD-ĐT ngày 19/05/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Huy chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

Điều 5. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
Nguyễn Minh Hiển

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 26/2005/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 29/08/2005
Ngày có hiệu lực 27/09/2005 Ngày hết hiệu lực 14/10/2018
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 26/2005/QĐ-BGDĐT về Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close