Văn bản "Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 30/10.2018 và được thay thế bởi Quyết định 3183/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, có hiệu lực từ 30/10/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 260/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ CHUẨN HÓA VỀ NỘI DUNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3548/QĐ-BNN-TCTS ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Thủy sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính (27 thủ tục) đã chuẩn hóa về nội dung và bãi bỏ (02 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (lĩnh vực Thủy sản) (Nội dung các thủ tục hành chính được chuyển qua Văn phòng điện tử).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế:

- Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang;

- Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

- Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy sản tại:

+ Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang;

+ Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 30/06/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (S).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

01

Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu (trừ giống thủy sản bố mẹ chủ lực)

Thủy sản

02

Cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi và xác nhận đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm.

Thủy sản

03

Cấp lại mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm

Thủy sản

04

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá không thời hạn (đối với tàu cá nhập khẩu)

Thủy sản

05

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

Thủy sản

06

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

Thủy sản

07

Chứng nhận thủy sản khai thác

Thủy sản

08

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới

Thủy sản

09

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

Thủy sản

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

11

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

Thủy sản

12

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

Thủy sản

13

Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

Thủy sản

14

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá

Thủy sản

15

Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán

Thủy sản

16

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuận tàu cá

Thủy sản

17

Cấp giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

18

Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

19

Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

20

Cấp đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Thủy sản

21

Chứng nhận lại thủy sản khai thác

Thủy sản

22

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

Thủy sản

23

Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

Thủy sản

24

Nhập khẩu tàu cá đóng mới

Thủy sản

25

Xác nhận đăng ký tàu cá

Thủy sản

26

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

Thủy sản

27

Cấp giấy chứng nhận lưu giữ thủy sinh vật ngoại lai

Thủy sản

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

TT

Mã hồ sơ

Tên TTHC bị bãi bỏ

Văn bản quy định TTHC

Văn bản bãi bỏ TTHC

Ghi chú

01

T-TGG-286564-TT

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Điều 24, 25 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ NN&PTNT về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y

Được công bố theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

02

T-TGG-286565-TT

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Điều 24, 25 Thông tư số 23/2015/TT-BNNPTNT ngày 22/6/2015 của Bộ NN&PTNT về quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 quy định về quản lý thuốc thú y

Được công bố theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND ngày 30/10/2015

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 30/10/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Tên tiếng Anh Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung
Số hiệu 260/QĐ-UBND Ngày ban hành 20/02/2017
Ngày có hiệu lực 20/02/2017 Ngày hết hiệu lực 30/10/2018
Nơi ban hành Tỉnh Tiền Giang Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung
Mục lục

Mục lục

Close