BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2698/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỤC VI VÀ MỤC X PHẦN A QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM MƯU, GIÚP VIỆC CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4291/QĐ-TCHQ NGÀY 12/12/2016 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Nghị định số 36/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1066/QĐ- BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng thuộc Tổng cục Hải quan và Quyết định số 1051/QĐ-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển chức năng tham mưu về công tác “kiểm soát thủ tục hành chính” từ Mục VI. Đơn vị tham mưu về công tác pháp chế và xử lý vi phạm sang Mục X. Đơn vị tham mưu về công tác văn phòng tại Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; chức năng của Đơn vị tham mưu về công tác văn phòng được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Đơn vị tham mưu về công tác văn phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thực hiện quy chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức, quản lý công tác hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, lưu trữ; công tác báo chí tuyên truyền; công tác thông tin, cơ yếu của Cục Hải quan (sau đây gọi chung là công tác văn phòng) theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Chuyển nhiệm vụ “Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo phân cấp và theo quy định của pháp luật” tại Khoản 2 Mục VI sang Điểm n Khoản 2 Mục X Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điểm n Khoản 2 Mục X Phần A Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 4291/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan được sửa đổi, bổ sung như sau:

“n) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát quy định về thủ tục hành chính, công bố, công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo phân cấp và theo quy định của pháp luật; chủ trì, phối hợp, tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo quy định của pháp luật; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (6b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 13/09/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2698/QĐ-TCHQ năm 2018 sửa đổi Mục VI và X Phần A quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố kèm theo Quyết định 4291/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu 2698/QĐ-TCHQ Ngày ban hành 13/09/2018
Ngày có hiệu lực 13/09/2018 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tổng cục Hải quan Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2698/QĐ-TCHQ năm 2018 sửa đổi Mục VI và X Phần A quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị tham mưu, giúp việc Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố kèm theo Quyết định 4291/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
Mục lục

Mục lục

Close