Văn bản "Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học kèm theo Quyết định 38/2004/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 14/01.2008 và được thay thế bởi Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết hiệu lực do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, có hiệu lực từ 26/01/2009

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2006/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2004/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Tên Điều 18 được sửa đổi thành "Hội đồng tự đánh giá của trường đại học".

b) Khoản 2 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy quyền, một Phó Chủ tịch là Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo của trường. Các thành viên khác của Hội đồng gồm đại diện Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, Hội đồng khoa học và đào tạo, các Trưởng phòng, ban, khoa, bộ môn có liên quan, giảng viên có uy tín, đại diện các tổ chức đoàn thể thuộc trường đại học và một số đại diện ngoài trường đại học".

c) Khoản 3 Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Hội đồng tự đánh giá và các thành viên Hội đồng có chức năng, nhiệm vụ sau:

a) Hội đồng tự đánh giá có chức năng: giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai tự đánh giá; tư vấn cho Hiệu trưởng các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo.

b) Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng; triệu tập và điều hành các phiên họp của Hội đồng; phê duyệt kế hoạch tự đánh giá; chỉ đạo quá trình thu thập thông tin, bằng chứng, xử lý, phân tích và viết báo cáo tự đánh giá; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá.

c) Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ: Điều hành Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về công việc được phân công.

d) Các ủy viên Hội đồng tự đánh giá có nhiệm vụ thực hiện những công việc do Chủ tịch Hội đồng phân công".

2. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Tên Điều 20 được sửa thành "Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài".

b) Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"1. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập, gồm có từ 7 đến 9 thành viên để đánh giá trường đại học đăng ký kiểm định chất lượng.

a) Trưởng đoàn là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng của một trường đại học, có kinh nghiệm triển khai các hoạt động đánh giá. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của đoàn;

b) Thư ký của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài là cán bộ thuộc một trường đại học cùng lĩnh vực với trường đại học đang được đánh giá, am hiểu về kiểm định chất lượng. Thư ký có nhiệm vụ giúp Trưởng đoàn triển khai các hoạt động và chuẩn bị các báo cáo của đoàn;

c) Các thành viên còn lại gồm có từ 5 đến 7 chuyên gia, trong đó có 1 chuyên gia tư vấn về kiểm định chất lượng, 1 chuyên gia của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và từ 3 đến 5 chuyên gia từ các trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp hoặc nhà tuyển dụng lao động tương ứng với lĩnh vực đào tạo của trường đại học đang được kiểm định chất lượng. Các thành viên trên có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công. Chuyên gia tư vấn còn có trách nhiệm tư vấn về chuyên môn kiểm định chất lượng cho các thành viên khác trong đoàn".
d) Bổ sung thêm khoản 3 và 4 sau khoản 2 Điều 20 như sau:

"3. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tuyển chọn chuyên gia đánh giá ngoài. Việc tuyển chọn chuyên gia đánh giá ngoài được tiến hành công khai trên cơ sở nguyện vọng của cá nhân đăng ký tham gia và có sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp.

4. Các thành viên của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin liên quan đến nội dung công việc và các kết quả đánh giá của đoàn trước khi đoàn thông báo kết quả cho trường đại học".

3. Khoản 3 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"3. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và kết quả khảo sát tại trường đại học, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài viết báo cáo đánh giá. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải được trên 2/3 số thành viên của đoàn nhất trí thông qua trước khi đoàn gửi cho trường đại học để tham khảo ý kiến. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài hoàn thiện báo cáo và gửi cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục".

4. Bổ sung Điều 21a sau Điều 21 như sau:

"Điều 21a. Đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

1. Kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài được đánh giá lại khi đồng thời có các vấn đề sau:

a) Kết quả đánh giá ngoài dẫn đến trường đại học không được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở cấp độ thấp hơn cấp độ dự kiến của trường;

b) Trường đại học không nhất trí với bản báo cáo đánh giá ngoài của đoàn chuyên gia và có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Kết quả đánh giá lại có giá trị kết luận cuối cùng. Trường đại học và đoàn chuyên gia có trách nhiệm chấp hành kết quả đánh giá lại".

5. Bổ sung Điều 21b sau Điều 21a như sau:

"Điều 21b. Tổ công tác đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

1. Tổ công tác đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập gồm đại diện của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thanh tra, đại diện các Vụ chức năng, chuyên gia từ các trường đại học và đại diện cơ quan chủ quản của trường đại học đang được đánh giá.

2. Tổ công tác có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu làm việc của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, thảo luận với một số thành viên của đoàn chuyên gia, khảo sát trường đại học, thảo luận với lãnh đạo trường, Hội đồng tự đánh giá và viết báo cáo đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài".

6. Bổ sung Điều 21c sau Điều 21b như sau:

"Điều 21c. Trách nhiệm và quyền hạn của trường đại học đăng ký kiểm định chất lượng

1. Tạo điều kiện thuận lợi và chuẩn bị sẵn sàng những hồ sơ, dữ liệu cần thiết liên quan đến các hoạt động của trường để phục vụ cho đợt đánh giá ngoài.

2. Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về kết quả nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và kết quả khảo sát của đoàn chuyên gia tại trường.

3. Được quyền gửi văn bản cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài nêu rõ những ý kiến nhất trí hay không nhất trí với bản dự thảo báo cáo đánh giá ngoài trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản.

4. Được quyền khiếu nại về những vấn đề có liên quan đến các hoạt động đánh giá ngoài, được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do các kết luận không đúng hoặc do các hành vi vi phạm pháp luật của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài gây ra".

7. Bổ sung Điều 21d sau Điều 21c như sau:

"Điều 21d. Trách nhiệm của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

1. Tổ chức đào tạo chuyên gia đánh giá ngoài.

2. Tiếp nhận và kiểm tra báo cáo tự đánh giá của trường đại học. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho trường đại học biết về việc bản báo cáo chấp nhận hoặc yêu cầu trường tiếp tục hoàn chỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch và tổ chức tuyển chọn thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, thành lập tổ công tác đánh giá lại kết quả đánh giá ngoài.

4. Giám sát quá trình đánh giá ngoài theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài".

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung về từ ngữ trong một số điều của Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Thay cụm từ "đánh giá bên ngoài" bằng cụm từ "đánh giá ngoài" trong toàn bộ văn bản.

2. Bỏ đoạn "Quy trình tự đánh giá của trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bằng văn bản riêng" tại khoản 4 Điều 19; bỏ đoạn "Quy trình đánh giá bên ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn bằng văn bản riêng" tại khoản 3 Điều 21.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Đại học và Sau đại học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc các đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hiển

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 14/01/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học kèm theo Quyết định 38/2004/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu 27/2006/QĐ-BGDĐT Ngày ban hành 27/06/2006
Ngày có hiệu lực 27/06/2006 Ngày hết hiệu lực 14/01/2008
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 27/2006/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học kèm theo Quyết định 38/2004/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Mục lục

Mục lục

Close