BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 27/2006/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006  

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 74/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hoạt động của Công báo ở Trung ương;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm trong nội dung Tiêu chuẩn ngành "Quy trình tín hiệu đường sắt", số đăng ký: 22 TCN 341-05 được ban hành kèm theo Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giao thông vận tải như phụ lục kèm theo đây.

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện việc sửa đổi, bổ sung lại các nội dung như phụ lục kèm theo Quyết định này, trước khi phát hành áp dụng Tiêu chuẩn ngành "Quy trình tín hiệu đường sắt".

Điều 3. Quyết định này thay thế các Quyết định số 857/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 4 năm 2006, số 26/2006/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Thế Minh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Tiêu chuẩn ngành "Quy trình tín hiệu đường sắt", số đăng ký 22TCN 341-05, ban hành kèm theo Quyết định số 74/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, có một số điểm được chỉnh sửa lại như sau:

Trang

Dòng

Khoản, Điều

Bản in

Sửa lại

54

7 trên xuống

Khoản 1, Điều 27

(hình 59b-hình 39b).

(hình 59b).

56

5 trên xuống

Khoản 1, Điều 28

một cánh màu vàng

một cánh màu đỏ

57

2 trên xuống

Khoản 1, Điều 28

một cánh màu vàng

một cánh màu đỏ

64

3 trên xuống

Điều 32

tốc độ di động biểu thị

tốc độ biểu thị

160

5 trên xuống

Khoản 2, Điều 86

(hình 153a);

(hình 154a);

160

9 trên xuống

Khoản 2, Điều 86

(hình 153b).

(hình 154b).

161

9 trên xuống

Khoản 1, Điều 87

(hình 154a);

(hình 155a);

161

2 dưới lên

Khoản 1, Điều 87

(hình 154b). Hai bên tai

(hình 155a). Hai đèn tai

162

3 trên xuống

Khoản 2, Điều 87

(theo hướng tầu chạy
(hình 155a);

(theo hướng tàu chạy);

162

1 dưới lên

Khoản 2, Điều 87

phía sau (hình 155b).

phía sau.

163

6 trên xuống

Khoản 1, Điều 88

153a và hình 153b;

154a và hình 154b;

163

8 trên xuống

Khoản 2, Điều 88

Quy trình này như hình 155a và hình 155b.

Quy trình này.

163

9 dưới lên

Khoản 2, Điều 89

Quy trình này như hình 155a và hình 155b.

Quy trình này.

163

4 dưới lên

Khoản 2, Điều 89

mặt sau toa xe cuối cùng như hình 155a và 155b.

mặt sau toa xe cuối cùng.

164

4 trên xuống

Điều 90

như hình 153a còn phải treo thêm cờ vàng ở vị trí đèn tai bên trái theo hướng tàu chạy (hình 156).

Như hình 154a còn phải treo thêm cờ vàng ở vị trí đèn tai bên trái theo hướng tàu chạy.

176

1 từ dưới lên

Phụ lục 2. Quy trình, cách biểu hiện và mốc hiệu, Bộ biểu thị tín hiệu không có hiệu lực

Điều 7 hình 1a
Điều 7 hình 1b

Điều 9 hình 1a
Điều 9 hình 1b

 

THEGIOILUAT.VN
Không còn phù hợp

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 27/2006/QĐ-BGTVT sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-BGTVT về Quy trình tín hiệu đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu 27/2006/QĐ-BGTVT Ngày ban hành 08/06/2006
Ngày có hiệu lực 05/07/2006 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Giao thông vận tải Tình trạng Không còn phù hợp

Tóm tắt nội dung

Quyết định 27/2006/QĐ-BGTVT sửa đổi Quyết định 74/2005/QĐ-BGTVT về Quy trình tín hiệu đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Mục lục

Mục lục

Close