NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 2700/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP HẠNG I CHO MỘT SỐ CHI NHÁNH THUỘC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Tài chính về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước;
Căn cứ Công văn số 13102/BTC-TCNH ngày 03/11/2008 của Bộ Tài chính thoả thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 4035/LĐTBXH-LĐTL ngày 06/11/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 12 chi nhánh dưới đây thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2008:

1. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La;

2. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận;

3. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành phố Hải Phòng;

4. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh;

5. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng;

6. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên;

7. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên;

8. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi;

9. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị;

10. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình;

11. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Đông Hà Nội;

12. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Khu công nghiệp Sóng Thần.

Việc xếp lương và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng doanh nghiệp hạng I đối với các chức danh lãnh đạo và quản lý của 12 chi nhánh nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2008.

Điều 2. Xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho 02 chi nhánh dưới đây thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, kể từ ngày 01/01/2009:

1. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT 6;

2. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Hồng Hà.

Việc xếp lương và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng doanh nghiệp hạng I đối với các chức danh lãnh đạo và quản lý của 02 chi nhánh nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/01/2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 10/11/2008

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2700/QĐ-NHNN năm 2008 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu 2700/QĐ-NHNN Ngày ban hành 10/11/2008
Ngày có hiệu lực 10/11/2008 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2700/QĐ-NHNN năm 2008 về việc xếp hạng doanh nghiệp hạng I cho một số chi nhánh thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Mục lục

Mục lục

Close