ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2727/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ, LỤT VÙNG HẠ DU CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN HỦA NA NĂM 2017 DO CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN HỦA NA QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống thiên tai; Số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/5/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại báo cáo thẩm định số 203/SNN-CCTL ngày 13/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du công trình thủy điện Hủa Na năm 2017 do Công ty CP thủy điện Hủa Na quản lý, với nội dung chính như sau:

A - TỔ CHỨC, CHỈ HUY

Thực hiện theo Quyết định số 172/QĐ-HHC ngày 25/11/2015 về việc Kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na và Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na và Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An trong vận hành hồ chứa thủy điện Hủa Na tại Quy chế số 02/QC-HHC-PCLBNA ngày 15/11/2013.

Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na tổ chức thực hiện phương án được duyệt.

B - PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG LŨ LỤT VÙNG HẠ DU.

I. Cơ sở pháp lý, mục đích và yêu cầu;

II. Đặc điểm chung và các thông số kỹ thuật chính của công trình thủy điện Hủa Na;

III. Đặc điểm tự nhiên - xã hội, điều kiện khí tượng thủy văn trên lưu vực hồ;

IV. Đánh giá tình hình thực hiện phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập năm 2016;

V. Đánh giá hiện trạng công trình và vùng hạ du đập sau 4 năm vận hành;

Qua xem xét đánh giá tài liệu quan trắc đến trước lũ năm 2017 và các kết luận, đánh giá của đơn vị tư vấn thiết kế và của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước, kết luận: Đập thủy điện Hủa Na ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn.

Các thiết bị vận hành công trình vận hành bình thường, đảm bảo độ tin cậy.

- Thiết bị xả lũ (cửa van cung xả mặt): Kết cấu thép không bị suy giảm chất lượng so với thiết kế lắp đặt ban đầu, tay van, khớp quay không bị biến dạng bất thường. Kiểm tra thử nghiệm vận hành tốt.

- Hệ thống thiết bị nâng cửa van công trình xả lũ: Các thiết bị động cơ điện, bơm áp lực, tuy ô thủy lực, đường ống dẫn dầu, đầu thủy lực nạp vào bình và dầu thủy lực dự phòng đã được kiểm tra trước mùa mưa lũ. Hệ thống nguồn thủy lực đáp ứng được các thông số thủy lực để nâng hạ cửa van.

- Hệ thống cấp điện chính cho vận hành cửa van công trình xả lũ: Khi các tổ máy ngừng phát điện, nguồn điện tự dùng chính được lấy từ lưới điện 220kV của Quốc gia, cấp đến máy biến áp T1, T2 của nhà máy để hạ áp xuống 15,75kV, điện áp 15,75 kV cấp đến máy biến áp TD1, TD2 để hạ áp xuống 0,4/0,23KV cấp điện tự dùng cho nhà máy và thiết bị vận hành đập tràn.

Khi các tổ máy số 1 và số 2 phát điện, nguồn điện tự dùng chính được lấy từ đầu cực máy phát H1, H2 có điện áp 15,75 kV cấp đến máy biến áp TD1, TD2 để hạ áp xuống 0,4/0,23kV cấp điện tự dùng cho nhà máy và thiết bị vận hành đập tràn.

- Hệ thống cấp điện dự phòng cho vận hành cửa van công trình xả lũ: Nguồn điện tự dùng dự phòng lấy từ lưới địa phương 35 KV do điện lực huyện Quế Phong quản lý để cấp điện cho toàn bộ các phụ tải Nhà máy và thiết bị vận hành đập tràn khi nguồn chính bị sự cố. 02 máy phát điện diezen công suất 100kVA hoạt động tốt (nếu tất cả các nguồn điện đều gặp sự cố thì có thể điều khiển đóng mở van cung bằng tay). Ngoài ra, còn có nguồn dự phòng 01 máy phát điện công suất 4,5kVA sử dụng cung cấp điện phục vụ thông tin liên lạc khi mất điện lưới địa phương.

- Hệ thống còi báo vận hành xả lũ: Hoạt động tốt.

VI. Phương án phòng chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Hủa Na với các tình huống dự kiến.

- Lũ tần suất 0,1% (lũ kiểm tra), mực nước hạ lưu nhà máy là: 137,20m

- Lũ tần suất 0,5% (lũ thiết kế), mực nước hạ lưu nhà máy là: 135,20m.

- Lũ tần suất 1,0%, mực nước hạ lưu nhà máy là: 133,60m.

- Lũ tần suất 3,0%, mực nước hạ lưu nhà máy là: 131,40m.

- Lũ tần suất 5,0%, mực nước hạ lưu nhà máy là: 130,00m.

- Lũ tần suất 10,0%, mực nước hạ lưu nhà máy là: 129,00m.

Trong mọi trường hợp vận hành bình thường, lưu lượng xả lũ qua công trình (bao gồm qua các tổ máy phát điện và các khoang xả đập tràn) không được lớn hơn lưu lượng tự nhiên vào hồ.

VII. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Danh sách Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị liên quan.

(Chi tiết có trong phương án do Công ty CP thủy điện Hủa Na lập)

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN.

1. Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu dự phòng; dụng cụ, thiết bị, xe máy; thông tin liên lạc, ánh sáng.

2. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN của huyện Quế Phong cảnh báo, chỉ đạo công tác an toàn cho người và sản xuất khi có xả lũ.

3. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN, Sở công thương phối hợp theo dõi thực hiện phương án.

C - QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH.

Về mùa lũ, Công ty CP thủy điện Hủa Na thực hiện theo Quyết định số 5482/QĐ-BCT ngày 10/10/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hủa Na và Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã ;

D - CHẾ ĐỘ TRỰC BAN.

Công ty CP thủy điện Hủa Na tự tổ chức theo quy định trực ban 24/24 giờ.

(Có phương án chi tiết kèm theo).

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Quế Phong; Giám đốc Công ty CP thủy điện Hủa Na và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT Đinh Viết Hồng;
- Phó VP CN;
- VP TT Ban CH.PCLB tỉnh;
- Chi cục Thủy lợi;
- Lưu: VT, CN (Tú).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

THEGIOILUAT.VN
Không xác định

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2727/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du công trình thủy điện Hủa Na năm 2017 do Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na quản lý do tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu 2727/QĐ-UBND Ngày ban hành 23/06/2017
Ngày có hiệu lực 23/06/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Nghệ An Tình trạng Không xác định

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2727/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du công trình thủy điện Hủa Na năm 2017 do Công ty cổ phần thủy điện Hủa Na quản lý do tỉnh Nghệ An ban hành
Mục lục

Mục lục

Close