NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2758/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIỀN LƯƠNG NĂM 2009 CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17/6/2003;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước;
Căn cứ Công văn thoả thuận số 4339/LĐTBXH-LĐTL ngày 13/11/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiền lương năm 2009 đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao đơn giá tiền lương năm 2009 đối với 03 công ty hạch toán độc lập và đơn giá tiền lương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như sau:

1- Đơn giá tiền lương năm 2009 của Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh là 818,5 đồng/ 1000 đồng Tổng thu trừ Tổng chi (chưa có lương).

2- Đơn giá tiền lương năm 2009 của Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Ngân hàng là 775,4 đồng/ 1000 đồng Tổng thu trừ Tổng chi (chưa có lương).

3- Đơn giá tiền lương năm 2009 của Công ty Du lịch Thương mại là 738,68 đồng/ 1000 đồng Tổng thu trừ Tổng chi (chưa có lương).

4- Đơn giá tiền lương năm 2009 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (sau khi tách 03 công ty trên) là 622,0 đồng/ 1000 đồng Tổng thu trừ Tổng chi (chưa có lương).

Mức đơn giá tiền lương trên tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 được quy định chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định.

Điều 2. Về trích dự phòng rủi ro:

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phải thực hiện trích đủ dự phòng rủi ro theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005, Quyết định sửa đổi, bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật.

Điều 3. Sau khi thực hiện mức trích dự phòng rủi ro tại Điều 2 sẽ thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 130% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 130% đến 160% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 80% đơn giá gốc.

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) thực tế thực hiện đạt từ 160% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương bằng 60% đơn giá gốc.

Điều 4. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc 03 công ty hạch toán độc lập của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cụ thể như sau:

1. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam là: 1.569.405 ngàn đồng.

2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh là: 270.744 ngàn đồng.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Giám đốc Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Ngân hàng là: 270.744 ngàn đồng.

4- Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2009 của Giám đốc Công ty Du lịch Thương mại là: 223.632 ngàn đồng.

Quỹ tiền lương trên được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80%, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Giám đốc các công ty nêu mại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

PHỤ LỤC

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TƯƠNG ỨNG VỚI ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG NĂM 2009
CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-NHNN ngày 27/11/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Công ty Vàng bạc đá quý Tp. Hồ Chí Minh

Công ty In - Thương mại và Dịch vụ Ngân hàng

Công ty Du lịch Thương mại

Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (không bao gồm 03 Công ty được giao đơn giá)

1

2

3

4

5

6

7

 

Đơn giá tiền lương năm 2009

Mức đơn giá tiền lương trên tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

đ/ 1000đ

818,5

775,4

738,68

622,0

1

Quỹ tiền lương kế hoạch tính đơn giá năm 2009

triệu đồng

7.667

22.829

8.726

3.202.001

2

Tổng doanh thu

triệu đồng

29.212

136.230

47.753

55.851.114

3

Tổng chi phí (chưa có lương)

triệu đồng

19.845

106.789

35.940

50.699.113

4

Tổng thu trừ Tổng chi (chưa có lương)

triệu đồng

9.367

29.441

11.813

5.152.001

5

Lợi nhuận

triệu đồng

1.700

6.612

3.087

1.950.000

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 27/11/2009

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2758/QĐ-NHNN năm 2009 về tiền lương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu 2758/QĐ-NHNN Ngày ban hành 27/11/2009
Ngày có hiệu lực 27/11/2009 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Ngân hàng Nhà nước Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2758/QĐ-NHNN năm 2009 về tiền lương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Mục lục

Mục lục

Close