ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 08/TTr-TT ngày 13/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Đ29/02);
- Lưu: VT, Tu38.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH CÀ MAU
(Công bố kèm theo Quyết định số: 276/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc hết hiệu lực

01

T-CMU-287173-TT

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

02

T-CMU-287174-TT

Công khai bản kê khai

03

T-CMU-287176-TT

Xác minh tài sản, thu nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau tại Tờ trình số 08/TTr-TT ngày 13/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 17/6/2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (Đ29/02);
- Lưu: VT, Tu38.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH CÀ MAU
(Công bố kèm theo Quyết định số: 276/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy định việc hết hiệu lực

01

T-CMU-287173-TT

Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

02

T-CMU-287174-TT

Công khai bản kê khai

03

T-CMU-287176-TT

Xác minh tài sản, thu nhập

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 21/02/2017

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau

Tên tiếng Anh Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau
Số hiệu 276/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/02/2017
Ngày có hiệu lực 21/02/2017 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Tỉnh Cà Mau Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Cà Mau
Mục lục

Mục lục

Close