BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2775/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 10) CHO: CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KH&CN

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1383/QĐ-BKHCN ngày 31/5/2016 của Btrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đề tài KH&CN cấp Bộ giao Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện năm 2016;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 11547/BTC-HCSN ngày 18/8/2016 về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp KH&CN năm 2016 (đợt 3);

Theo đề xuất của Vụ Kế hoạch-Tổng hợp tại Công văn số 322/KHTH ngày 30/8/2016 về việc giao bổ sung chi dự toán NSNN năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ) phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách đúng nội dung và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, ghi rõ Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch của từng đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới và gửi báo cáo cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được giao, Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thc hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng V Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tổng hợp, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

GIAO BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 10)
Của: Cục P
hát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

(Kèm theo Quyết định số 2775/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

Mã nguồn Tabmis

Tng s

Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN

A

B

C

D

1

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

2.000

2.000

B

CHI THƯỜNG XUYÊN

 

2.000

2.000

I

Nghiên cứu khoa học (Loại 370, khoản 371)

 

2.000

2.000

a

Vốn trong nước

 

2.000

2.000

1

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

2.000

2.000

1.1

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

 

2.000

2.000

 

Đ án thương mại hóa theo mô hình thung lũng Silicon ti Vit Nam năm 2016

 

 

2.000

1.2

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cp cơ sở

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Kinh phí được giao khoán

 

 

 

 

- Kinh phí không được giao khoán

16

2.000

2.000

2

Kinh phí thường xuyên

 

 

 

1

Quỹ lương và hoạt động bộ máy theo chỉ tiêu biên chế

 

 

 

1.1

Tng quỹ lương của cán bộ trong chỉ tiêu biên chế

 

 

 

 

- Từ ngân sách nhà nước

 

 

 

 

- Từ một phần nguồn thu được đlại theo chế độ

 

 

 

1.2

Hoạt động bộ máy

 

 

 

2

Hoạt động thường xuyên theo chức năng

 

 

 

 

Phân thành:

 

 

 

 

- Kinh phí thực hiện tự chủ

13

 

 

 

- Kinh phí không thực hiện tự chủ

12

 

 

3

Kinh phí không thường xuyên

 

 

 

3.1

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị

 

 

 

3.2

Sửa chữa, chống xuống cấp

 

 

 

 

Địa điểm KBNN nơi đơn vị SDNS giao dịch

 

Đơn vị dự toán cấp 2

KBNN thành phố Hà Nội

 

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách

 

1124105

1115957

 

Mã Kho bạc

 

 

0011

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 14/09/2016

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2775/QĐ-BKHCN về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (Đợt 10) cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu 2627/QĐ-BKHCN Ngày ban hành 14/09/2016
Ngày có hiệu lực 14/09/2016 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2775/QĐ-BKHCN về giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (Đợt 10) cho Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Mục lục

Mục lục

Close