Văn bản "Quyết định 28/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành" đã HẾT HIỆU LỰC từ ngày 02/04.2018 và được thay thế bởi Quyết định 463/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, có hiệu lực từ 02/04/2018

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

Số: 28/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM BÁO CHÍ VÀ HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và thông tin đối ngoại.

Tên giao dịch quốc tế: Center for Press and International Communication Co-operation (viết tắt là CPI).

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng trình Bộ trưởng kế hoạch hoạt động hàng năm, dài hạn của Trung tâm, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ các đơn vị chức năng của Bộ trong công tác quản lý báo chí, thông tin đối ngoại;

2. Đón tiếp, quản lý và hướng dẫn các đoàn làm phim, phóng viên và khách nước ngoài vào Việt Nam hoạt động liên quan đến thông tin đối ngoại. Tổ chức các đoàn của Việt Nam đi hoạt động về báo chí và truyền thông ở nước ngoài;

3. Sản xuất, hợp tác sản xuất các chương trình truyền hình, phim truyện, phim chuyên san, tài liệu, phóng sự và các sản phẩm nghe nhìn khác để phát trên các kênh truyền hình trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật;

4. Sản xuất, hợp tác sản xuất các chương trình, phim để in và phát hành trên đĩa hình kỹ thuật số chất lượng cao (DVD) cung cấp cho các Đại sứ quán, các tổ chức của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức Quốc tế và phát hành dưới các hình thức khác theo quy định của pháp luật;

5. Xuất bản, hợp tác xuất bản và phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí, các loại hình ấn phẩm khác tại Việt Nam và nước ngoài theo quy định của pháp luật;

6. Xây dựng trang tin điện tử trên mạng Internet;

7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm và các sự kiện ở trong nước và quốc tế phục vụ công tác thông tin đối ngoại;

8. Hợp tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí và truyền thông;

9. Được thành lập các đại lý phát hành các sản phẩm nghe nhìn, các ấn phẩm tại nước ngoài phục vụ công tác thông tin đối ngoại theo quy định của pháp luật;

10. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ xây dựng các dự án, chương trình thông tin đối ngoại;

11. Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các dự án phục vụ công tác thông tin đối ngoại và báo chí truyền thông;

12. Hợp tác với các tổ chức quốc tế, các đối tác nước ngoài trong lĩnh vực báo chí và truyền thông theo quy định của pháp luật;

13. Được chủ động phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, nhằm tạo thêm các nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo quy định của pháp luật;

14. Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng;

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy, biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế có Giám đốc, các Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về phần việc được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức, biên chế:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Kế toán - Tài chính

- Phòng Quản lý phóng viên và khách nước ngoài

- Phòng Truyền thông Quốc tế

- Phòng Dự án và Khai thác

Các đơn vị trực thuộc:

- Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh

- Tạp chí Tiếp thị và Gia đình

- Câu lạc bộ Thông tin đối ngoại

- Trang Thông tin điện tử

Tạp chí Tiếp thị và Gia đình là đơn vị hạch toán độc lập tự trang trải kinh phí, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Thông tin đối ngoại do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, Tạp chí, các đơn vị trực thuộc do Giám đốc Trung tâm quy định; mối quan hệ công tác giữa các đơn vị của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quy định.

Biên chế cán bộ, viên chức của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm xây dựng trình Bộ trưởng quyết định.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 2684/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 8 năm 1995 của Bộ Văn hóa - Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hợp tác Báo chí Truyền thông Quốc tế.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

THEGIOILUAT.VN
Hết hiệu lực
Hết HL: 02/04/2018

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 28/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu 28/2008/QĐ-BTTTT Ngày ban hành 02/05/2008
Ngày có hiệu lực 29/05/2008 Ngày hết hiệu lực 02/04/2018
Nơi ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông Tình trạng Hết hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 28/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Mục lục

Mục lục

Close