BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2853/QĐ-BNN-TCTL

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐỀ CƯƠNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG, TẬP HUẤN VÀ HƯỚNG DẪN PHỔ BIẾN CÔNG NGHỆ THUỘC NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH & VSMTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt đề cương các hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT;

Căn cứ Quyết định số 2828/QĐ-BNN-TC ngày 21/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 (Chương trình mục tiêu Quốc gia);

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-BNN-TC ngày 21/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia);

Căn cứ văn bản 181-KH/BTGTW-BNN&PTNT ngày 17/12/2010 về kế hoạch phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Xét văn bản số 01/KH-BTGTW của Ban tuyên giáo trung ương về việc đề nghị phối hợp tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung mục 2 Điều 1 Quyết định số 178/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

Đơn vị thực hiện: Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên như quyết định số 2893/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/10/2010, quyết định số 178/QĐ-BNN-TCTL ngày 28/01/2011 và quyết định số 1246/QĐ-BNN-TC ngày 31/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Văn phòng thường trực Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Ban tuyên giáo Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

THEGIOILUAT.VN
Đang có hiệu lực
HL: 22/11/2011

Tiếng Việt

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

English

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt điều chỉnh đề cương hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu 2853/QĐ-BNN-TCTL Ngày ban hành 22/11/2011
Ngày có hiệu lực 22/11/2011 Ngày hết hiệu lực
Nơi ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tình trạng Đang có hiệu lực

Tóm tắt nội dung

Quyết định 2853/QĐ-BNN-TCTL năm 2011 phê duyệt điều chỉnh đề cương hoạt động truyền thông, tập huấn và hướng dẫn phổ biến công nghệ thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Mục lục

Mục lục

Close